Crude Oil WTI Futures - พ.ย.23 (MCGBc2)

เอ็มซีเอ็กซ์
สกุลเงิน INR
การปฏิเสธความรับผิด
7,445.00
+69.00
(+0.94%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
7,260.00
7,449.00
ช่วง 52 สัปดาห์
5,359.00
7,692.00
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
14.75%
วันชำระราคา
11/17/2023