ข่าวเด่น
เสนอซื้อเสนอขาย
ประเภทตราสารทั้งหมด

โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง

รับส่วนลด 40% 0
ใหม่! 💥 รับ ProPicks เพื่อดูกลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทน ชนะดัชนี S&P 500 มากกว่า 1,183% รับส่วนลด 40%
ปิด

Hyundai Motor (005380)

สร้างการแจ้งเตือน
ใหม่!
สร้างการแจ้งเตือน
เว็บไซต์
 • ระบบข้อความแจ้งเตือน
 • เพื่อใช้ในฟีเจอร์นี้กรุณาลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีของคุณ
แอพฯ บนมือถือ
 • เพื่อใช้ในฟีเจอร์นี้กรุณาลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีของคุณ
 • ต้องแน่ใจว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยโปรไฟล์ผู้ใช้เดียวกัน

สภาวะเงื่อนไข

ความถี่

หนึ่งครั้ง
%

ความถี่

ความถี่

วิธีการส่งข้อความแจ้งเตือน

สถานะ

เพิ่ม/ลบจากพอร์ตลงทุน เพิ่มเข้าสู่พอร์ตลงทุน
เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์
เพิ่มสถานะ

ได้เพิ่มสถานะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับ:

กรุณาระบุชื่อของพอร์ตถือครองของคุณ
 
248,000 +9500    +3.98%
28/02 - ปิดตลาด. สกุลเงิน KRW ( การปฏิเสธความรับผิด )
ประเภท:  หลักทรัพย์
ตลาด :  เกาหลีใต้
ISIN:  KR7005380001 
 • ปริมาณการซื้อขาย : 1,903,188
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย: 248,000 / 248,500
 • ช่วงระยะของวัน: 231,500 - 250,000
Hyundai Motor 248,000 +9500 +3.98%

งบดุล 005380

 
หน้าเว็บเพจนี้จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับงบดุลสำหรับ Hyundai Motor ซึ่งสรุปฐานะทางการเงินของบริษัทที่รวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับวันสิ้นระยะบัญชีล่าสุดแต่ละระยะจำนวน 4 ระยะ (ในลักษณะแบบไตรมาสหรือแบบประจำปี)
รายปีรายไตรมาส
InvestingPro งบดุลขั้นสูง
สิ้นสุดงวดบัญชี: 2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
2022
31/12
สินทรัพย์สภาพคล่องรวม 60715573 62559659 63996092 96389273
เงินสดและการลงทุนระยะสั้น 30110282 33090920 34221222 32110530
เงินสด - - - -
เงินสดและรายการเทียบเท่า 20312688 20777704 22369415 20864879
การลงทุนระยะสั้น 7186459 7714629 5770821 5878899
ลูกหนี้รวม, สุทธิ 9537674 9449532 10259078 9254209
ลูกหนี้การค้า - การค้า, สุทธิ 6468814 6407129 6233151 5692943
สินค้าคงคลังรวม 17975857 17412206 16788314 14291216
ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปก่อนล่วงหน้า 1011807 691959 685880 782749
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ , รวม 2079953 1915042 2041598 39950569
สินทรัพย์รวม 279413837 271325047 264363574 255742462
ทรัพย์สิน/อาคาร/เครื่องมือเครื่องใช้, รวม - สุทธิ 68185886 66113802 65479468 64952017
ทรัพย์สิน/อาคาร/เครื่องมือเครื่องใช้, รวม - ขั้นต้น 68185886 70757142 65479468 99475136
ค่าเสื่อมราคาสะสม, ทั้งหมด - -4643340 - -34523119
ค่าความนิยม, สุทธิ - - - 692235
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน, สุทธิ 6017535 5818366 6025166 6102377
การลงทุนระยะยาว 32583821 31282956 29020604 28441619
ตั๋วรับเงิน 3068860 3042403 4025927 3561266
สินทรัพย์ระยะยาวอื่นๆ, รวม 108189725 101900607 96244257 4113608
สินทรัพย์อื่นๆ, รวม 24037027 25840589 24020628 111284560
หนี้สินหมุนเวียนรวม 73413384 75685213 76581418 74236472
เจ้าหนี้การค้า 10940351 11422178 11968233 10797065
เจ้าหนี้/ค้างจ่าย - - - -
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 4853107 4640520 3731420 3351822
ตั๋วเงินจ่าย/หนี้สินระยะสั้น 7525507 10601967 11619524 11366480
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนดชำระหนึ่งปี/สัญญาเช่าลงทุน 27541620 28070555 26430554 25979184
หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ, รวม 22552799 20949993 22831687 22741921
หนี้สินรวม 178098970 173893674 170444042 164845917
หนี้สินระยะยาวรวม 88031603 82182947 78585232 75950960
หนี้สินระยะยาว 87131404 81447610 77857342 75245209
ภาระผูกพันสัญญาเช่าลงทุน 900199 735337 727890 705751
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 6337019 5904307 5571789 5027741
ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 9414807 8820219 8671669 8547258
หนี้สินอื่นๆ, รวม -20072562 -9300979 -27801513 -26593138
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 101314867 97431373 93919532 90896545
หุ้นบุริมสิทธิชนิดไถ่ถอนคืนได้, รวม - - - -
หุ้นบุริมสิทธิ - ที่ไม่ใช่ชนิดไถ่ถอนคืนได้, สุทธิ 331011 331011 331011 205461
หุ้นสามัญ, ทั้งหมด 1157982 1157982 1157982 1283532
ส่วนเกินทุน 4311913 4288659 4263968 4241303
กำไรสะสม (ขาดทุนสะสม) 87178573 84385362 81277189 79953601
หุ้นซื้อคืน - หุ้นสามัญ -1319506 -1319506 -1320147 -1713928
การค้ำประกันหนี้สินในโครงการสิทธิที่จะซื้อหุ้นในราคาที่กำหนดของพนักงาน - - - -
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นแล้ว - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นอื่นๆ, รวม 9654894 8587865 8209529 6926576
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 279413837 271325047 264363574 255742462
จำนวนหุ้นสามัญรวมที่อยู่ในมือผู้ถือหุ้น 202.88 224.8 196.63 202.26
จำนวนหุ้นบุริมสิทธิรวมที่อยู่ในมือผู้ถือหุ้น - - - -
* หน่วยเป็นล้าน KRW (ยกเว้นสำหรับในรายการต่อหุ้น)
InvestingPro
ไปยังแดชบอร์ด InvestingPro

เข้าถึงตัวชี้วัดกว่า 1,000 รายการ ด้วย InvestingPro

ดูข้อมูลเชิงลึกขั้นสูงเกี่ยวกับงบดุลซึ่งรวมถึง อัตราการเติบโตและตัวชี้วัดที่ให้ภาพรวมเชิงลึกเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานย้อนหลังและคาดการณ์ของบริษัท

 
เกณฑ์การแสดงความคิดเห็น

เราสนับสนุนให้ท่านได้ใช้ช่องทางการแสดงความคิดเห็นนี้เพื่อสื่อสารสัมพันธ์กับผู้ใช้เว็บไซต์อื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนในทัศนคติและสอบถามข้อสงสัยกับผู้เขียนและสอบถามซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตามเพื่อให้การสื่อสารสัมพันธ์นี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยที่เราทุกคนต้องการและคาดหวังดังนี้กรุณาพึงระลึกในข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้:  

 • มีเนื้อหาสาระ การสนทนาควรมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ
 • เอาใจใส่และตรงประเด็น กรุณาโพสต์ในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องที่กำลังอภิปราย
 • ให้เกียรติ แม้ในการแสดงความคิดเห็นเชิงลบก็ตามควรต้องกระทำในลักษณะสร้างสรรค์และสุภาพ
 • ใช้สไตล์การเขียนมาตรฐานทั่วไป ที่รวมถึงการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและตัวอักษรใหญ่เล็ก
 • หมายเหตุ: ข้อความและลิงค์ประเภทสแปมและ/หรือเพื่อการส่งเสริมการขายที่ปรากฎในการแสดงความคิดเห็นจะถูกลบทิ้ง
 • หลีกเลี่ยงการลบหลู่ การให้ร้ายผู้อื่น และการกล่าวโจมตีโดยส่วนตัว ที่กระทำต่อผู้เขียนเนื้อหาในเว็บหรือต่อผู้ใช้เว็บไซต์คนอื่น
 • เฉพาะภาษาไทยเท่านั้น สามารถแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาไทยเท่านั้น

ผู้ที่โพสต์เนื้อหาข้อความสแปมหรือใช้เว็บไซต์นี้ไปในทางผิดจะถูกลบรายชื่อทิ้งจากเว็บไซต์และถูกปิดกั้นการลงทะเบียนเป็นสมาชิกในอนาคตซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจของเว็บไซต์ Investing.com

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 005380

ถ่ายทอดความรู้ความคิดของคุณเกี่ยวกับ Hyundai Motor
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
และโพสต์บน :
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ ความคิดเห็นของคุณทั้งหมดจะอยู่ระหว่างการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ ดังนั้นอาจใช้เวลาระยะหนึ่งก่อนที่จะปรากฎบนเว็บไซต์ของเรา
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
เพิ่มกราฟไว้ในคอมเมนต์
ยืนยันการบล็อก

คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?

เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้

%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว

เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง

รายงานความคิดเห็นนี้

ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้

ความคิดเห็นได้รับการติดธงเตือน

ขอบคุณ!

รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน
สมัครสมาชิกด้วย Google
หรือ
สมัครสมาชิกด้วยอีเมล