ข่าวเด่น
เสนอซื้อเสนอขาย
ประเภทตราสารทั้งหมด

โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง

รับส่วนลด 40% 0
ใหม่! 💥 รับ ProPicks เพื่อดูกลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทน ชนะดัชนี S&P 500 มากกว่า 1,183% รับส่วนลด 40%
ปิด

Hyundai Motor DRC (HYMTF)

สร้างการแจ้งเตือน
ใหม่!
สร้างการแจ้งเตือน
เว็บไซต์
 • ระบบข้อความแจ้งเตือน
 • เพื่อใช้ในฟีเจอร์นี้กรุณาลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีของคุณ
แอพฯ บนมือถือ
 • เพื่อใช้ในฟีเจอร์นี้กรุณาลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีของคุณ
 • ต้องแน่ใจว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยโปรไฟล์ผู้ใช้เดียวกัน

สภาวะเงื่อนไข

ความถี่

หนึ่งครั้ง
%

ความถี่

ความถี่

วิธีการส่งข้อความแจ้งเตือน

สถานะ

เพิ่ม/ลบจากพอร์ตลงทุน เพิ่มเข้าสู่พอร์ตลงทุน
เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์
เพิ่มสถานะ

ได้เพิ่มสถานะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับ:

กรุณาระบุชื่อของพอร์ตถือครองของคุณ
 
54.01 +0.00    +0.00%
01:42:00 - ข้อมูลล่าช้า. สกุลเงิน USD ( การปฏิเสธความรับผิด )
ประเภท:  หลักทรัพย์
 • ปริมาณการซื้อขาย : 0
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย: 0.00 / 0.00
 • ช่วงระยะของวัน: 53.72 - 54.01
Hyundai Motor DRC 54.01 +0.00 +0.00%

งบดุล HYMTF

 
หน้าเว็บเพจนี้จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับงบดุลสำหรับ Hyundai Motor Co DRC ซึ่งสรุปฐานะทางการเงินของบริษัทที่รวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับวันสิ้นระยะบัญชีล่าสุดแต่ละระยะจำนวน 4 ระยะ (ในลักษณะแบบไตรมาสหรือแบบประจำปี)
รายปีรายไตรมาส
InvestingPro งบดุลขั้นสูง
สิ้นสุดงวดบัญชี: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
สินทรัพย์สภาพคล่องรวม 101724717 60715573 62559659 63996092
เงินสดและการลงทุนระยะสั้น 28999495 30110282 33090920 34221222
เงินสด - - - -
เงินสดและรายการเทียบเท่า 19166619 20312688 20777704 22369415
การลงทุนระยะสั้น 7458844 7186459 7714629 5770821
ลูกหนี้รวม, สุทธิ 8951224 9537674 9449532 10259078
ลูกหนี้การค้า - การค้า, สุทธิ 5873260 6468814 6407129 6233151
สินค้าคงคลังรวม 17400346 17975857 17412206 16788314
ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปก่อนล่วงหน้า 713067 1011807 691959 685880
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ , รวม 45660585 2079953 1915042 2041598
สินทรัพย์รวม 282463355 279413837 271325047 264363574
ทรัพย์สิน/อาคาร/เครื่องมือเครื่องใช้, รวม - สุทธิ 69623161 68185886 66113802 65479468
ทรัพย์สิน/อาคาร/เครื่องมือเครื่องใช้, รวม - ขั้นต้น 108987332 68185886 70757142 65479468
ค่าเสื่อมราคาสะสม, ทั้งหมด -39364171 - -4643340 -
ค่าความนิยม, สุทธิ 700337 - - -
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน, สุทธิ 6218585 6017535 5818366 6025166
การลงทุนระยะยาว 32613203 32583821 31282956 29020604
ตั๋วรับเงิน 3077964 3068860 3042403 4025927
สินทรัพย์ระยะยาวอื่นๆ, รวม 3900756 108189725 101900607 96244257
สินทรัพย์อื่นๆ, รวม 131625179 24037027 25840589 24020628
หนี้สินหมุนเวียนรวม 73362103 73413384 75685213 76581418
เจ้าหนี้การค้า 10952046 10940351 11422178 11968233
เจ้าหนี้/ค้างจ่าย - - - -
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 4481203 4853107 4640520 3731420
ตั๋วเงินจ่าย/หนี้สินระยะสั้น 9035548 7525507 10601967 11619524
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนดชำระหนึ่งปี/สัญญาเช่าลงทุน 25333508 27541620 28070555 26430554
หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ, รวม 23559798 22552799 20949993 22831687
หนี้สินรวม 180653915 178098970 173893674 170444042
หนี้สินระยะยาวรวม 91437305 88031603 82182947 78585232
หนี้สินระยะยาว 90603253 87131404 81447610 77857342
ภาระผูกพันสัญญาเช่าลงทุน 834052 900199 735337 727890
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 5438976 6337019 5904307 5571789
ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 9312129 9414807 8820219 8671669
หนี้สินอื่นๆ, รวม -20677854 -20072562 -9300979 -27801513
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 101809440 101314867 97431373 93919532
หุ้นบุริมสิทธิชนิดไถ่ถอนคืนได้, รวม - - - -
หุ้นบุริมสิทธิ - ที่ไม่ใช่ชนิดไถ่ถอนคืนได้, สุทธิ 205461 331011 331011 331011
หุ้นสามัญ, ทั้งหมด 1283532 1157982 1157982 1157982
ส่วนเกินทุน 4378489 4311913 4288659 4263968
กำไรสะสม (ขาดทุนสะสม) 88665805 87178573 84385362 81277189
หุ้นซื้อคืน - หุ้นสามัญ -1197084 -1319506 -1319506 -1320147
การค้ำประกันหนี้สินในโครงการสิทธิที่จะซื้อหุ้นในราคาที่กำหนดของพนักงาน - - - -
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นแล้ว - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นอื่นๆ, รวม 8473237 9654894 8587865 8209529
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 282463355 279413837 271325047 264363574
จำนวนหุ้นสามัญรวมที่อยู่ในมือผู้ถือหุ้น 203.83 202.88 224.8 196.63
จำนวนหุ้นบุริมสิทธิรวมที่อยู่ในมือผู้ถือหุ้น - - - -
* หน่วยเป็นล้าน KRW (ยกเว้นสำหรับในรายการต่อหุ้น)
InvestingPro
ไปยังแดชบอร์ด InvestingPro

เข้าถึงตัวชี้วัดกว่า 1,000 รายการ ด้วย InvestingPro

ดูข้อมูลเชิงลึกขั้นสูงเกี่ยวกับงบดุลซึ่งรวมถึง อัตราการเติบโตและตัวชี้วัดที่ให้ภาพรวมเชิงลึกเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานย้อนหลังและคาดการณ์ของบริษัท

 
เกณฑ์การแสดงความคิดเห็น

เราสนับสนุนให้ท่านได้ใช้ช่องทางการแสดงความคิดเห็นนี้เพื่อสื่อสารสัมพันธ์กับผู้ใช้เว็บไซต์อื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนในทัศนคติและสอบถามข้อสงสัยกับผู้เขียนและสอบถามซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตามเพื่อให้การสื่อสารสัมพันธ์นี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยที่เราทุกคนต้องการและคาดหวังดังนี้กรุณาพึงระลึกในข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้:  

 • มีเนื้อหาสาระ การสนทนาควรมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ
 • เอาใจใส่และตรงประเด็น กรุณาโพสต์ในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องที่กำลังอภิปราย
 • ให้เกียรติ แม้ในการแสดงความคิดเห็นเชิงลบก็ตามควรต้องกระทำในลักษณะสร้างสรรค์และสุภาพ
 • ใช้สไตล์การเขียนมาตรฐานทั่วไป ที่รวมถึงการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและตัวอักษรใหญ่เล็ก
 • หมายเหตุ: ข้อความและลิงค์ประเภทสแปมและ/หรือเพื่อการส่งเสริมการขายที่ปรากฎในการแสดงความคิดเห็นจะถูกลบทิ้ง
 • หลีกเลี่ยงการลบหลู่ การให้ร้ายผู้อื่น และการกล่าวโจมตีโดยส่วนตัว ที่กระทำต่อผู้เขียนเนื้อหาในเว็บหรือต่อผู้ใช้เว็บไซต์คนอื่น
 • เฉพาะภาษาไทยเท่านั้น สามารถแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาไทยเท่านั้น

ผู้ที่โพสต์เนื้อหาข้อความสแปมหรือใช้เว็บไซต์นี้ไปในทางผิดจะถูกลบรายชื่อทิ้งจากเว็บไซต์และถูกปิดกั้นการลงทะเบียนเป็นสมาชิกในอนาคตซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจของเว็บไซต์ Investing.com

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 0538q

ถ่ายทอดความรู้ความคิดของคุณเกี่ยวกับ Hyundai Motor Co
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
และโพสต์บน :
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ ความคิดเห็นของคุณทั้งหมดจะอยู่ระหว่างการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ ดังนั้นอาจใช้เวลาระยะหนึ่งก่อนที่จะปรากฎบนเว็บไซต์ของเรา
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
เพิ่มกราฟไว้ในคอมเมนต์
ยืนยันการบล็อก

คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?

เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้

%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว

เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง

รายงานความคิดเห็นนี้

ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้

ความคิดเห็นได้รับการติดธงเตือน

ขอบคุณ!

รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน
สมัครสมาชิกด้วย Google
หรือ
สมัครสมาชิกด้วยอีเมล