ข่าวเด่น
เสนอซื้อเสนอขาย
ประเภทตราสารทั้งหมด

โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง

รับส่วนลด 40% 0
🔎 ดู NVDA ProTips ทั้งหมด สำหรับข้อมูลความเสี่ยงหรือผลตอบแทนทันที รับส่วนลด 40%
ปิด

Air Liquide (AIp)

สร้างการแจ้งเตือน
ใหม่!
สร้างการแจ้งเตือน
เว็บไซต์
 • ระบบข้อความแจ้งเตือน
 • เพื่อใช้ในฟีเจอร์นี้กรุณาลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีของคุณ
แอพฯ บนมือถือ
 • เพื่อใช้ในฟีเจอร์นี้กรุณาลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีของคุณ
 • ต้องแน่ใจว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยโปรไฟล์ผู้ใช้เดียวกัน

สภาวะเงื่อนไข

ความถี่

หนึ่งครั้ง
%

ความถี่

ความถี่

วิธีการส่งข้อความแจ้งเตือน

สถานะ

เพิ่ม/ลบจากพอร์ตลงทุน เพิ่มเข้าสู่พอร์ตลงทุน
เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์
เพิ่มสถานะ

ได้เพิ่มสถานะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับ:

กรุณาระบุชื่อของพอร์ตถือครองของคุณ
 
185.15 -0.51    -0.27%
21:43:53 - ข้อมูลล่าช้า. สกุลเงิน EUR ( การปฏิเสธความรับผิด )
ประเภท:  หลักทรัพย์
ตลาด :  ยูโรโซน
ISIN:  FR0000120073 
 • ปริมาณการซื้อขาย : 341
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย: 0.00 / 0.00
 • ช่วงระยะของวัน: 182.69 - 185.15
Air Liquide 185.15 -0.51 -0.27%

งบดุล AIp

 
หน้าเว็บเพจนี้จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับงบดุลสำหรับ Air Liquide SA ซึ่งสรุปฐานะทางการเงินของบริษัทที่รวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับวันสิ้นระยะบัญชีล่าสุดแต่ละระยะจำนวน 4 ระยะ (ในลักษณะแบบไตรมาสหรือแบบประจำปี)
รายปีรายไตรมาส
InvestingPro งบดุลขั้นสูง
สิ้นสุดงวดบัญชี: 2023
30/06
2023
31/03
2022
31/12
2022
30/09
สินทรัพย์สภาพคล่องรวม 7695.7 7695.7 8238.2 8238.2
เงินสดและการลงทุนระยะสั้น 1712.2 1712.2 1911.9 1911.9
เงินสด - - - -
เงินสดและรายการเทียบเท่า 1712.2 1712.2 1911.4 1911.4
การลงทุนระยะสั้น - - - -
ลูกหนี้รวม, สุทธิ 3042.1 3042.1 3231.1 3231.1
ลูกหนี้การค้า - การค้า, สุทธิ 2971.9 2971.9 3034.8 3034.8
สินค้าคงคลังรวม 2022.6 2022.6 1961 1961
ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปก่อนล่วงหน้า - - 156.2 156.2
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ , รวม 918.8 918.8 978 978
สินทรัพย์รวม 48556.2 48556.2 49518 49518
ทรัพย์สิน/อาคาร/เครื่องมือเครื่องใช้, รวม - สุทธิ 23658.3 23658.3 23646.9 23646.9
ทรัพย์สิน/อาคาร/เครื่องมือเครื่องใช้, รวม - ขั้นต้น - - 50453.4 50453.4
ค่าเสื่อมราคาสะสม, ทั้งหมด - - -26806.5 -26806.5
ค่าความนิยม, สุทธิ 14300.4 14300.4 14587.2 14587.2
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน, สุทธิ 1664.7 1664.7 1811.4 1811.4
การลงทุนระยะยาว 180.8 180.8 602.7 602.7
ตั๋วรับเงิน 70.2 70.2 196.3 196.3
สินทรัพย์ระยะยาวอื่นๆ, รวม 864.7 864.7 324.3 324.3
สินทรัพย์อื่นๆ, รวม 90.9 90.9 15.7 15.7
หนี้สินหมุนเวียนรวม 9838.6 9838.6 8896.2 8896.2
เจ้าหนี้การค้า 3234 3234 3325.3 3325.3
เจ้าหนี้/ค้างจ่าย - - - -
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - - 275.6 275.6
ตั๋วเงินจ่าย/หนี้สินระยะสั้น 202.4 202.4 150.5 150.5
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนดชำระหนึ่งปี/สัญญาเช่าลงทุน 3521 3521 2081 2081
หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ, รวม 2881.2 2881.2 3063.8 3063.8
หนี้สินรวม 24509.8 24509.8 24946 24946
หนี้สินระยะยาวรวม 9804.7 9804.7 11249.9 11249.9
หนี้สินระยะยาว 8762.1 8762.1 10197.7 10197.7
ภาระผูกพันสัญญาเช่าลงทุน 1042.6 1042.6 1052.2 1052.2
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 2434.3 2434.3 2465.4 2465.4
ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 806.1 806.1 835.6 835.6
หนี้สินอื่นๆ, รวม 475.6 1423.7 400.3 1348.4
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 24046.4 24046.4 24572 24572
หุ้นบุริมสิทธิชนิดไถ่ถอนคืนได้, รวม - - - -
หุ้นบุริมสิทธิ - ที่ไม่ใช่ชนิดไถ่ถอนคืนได้, สุทธิ - - - -
หุ้นสามัญ, ทั้งหมด 2880.6 2880.6 2879 2879
ส่วนเกินทุน 2367.8 2367.8 2349 2349
กำไรสะสม (ขาดทุนสะสม) 1721.6 1721.6 18858 18858
หุ้นซื้อคืน - หุ้นสามัญ -200.7 -200.7 -118.4 -118.4
การค้ำประกันหนี้สินในโครงการสิทธิที่จะซื้อหุ้นในราคาที่กำหนดของพนักงาน - - - -
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นแล้ว - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นอื่นๆ, รวม 17277.1 17277.1 604.4 604.4
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 48556.2 48556.2 49518 49518
จำนวนหุ้นสามัญรวมที่อยู่ในมือผู้ถือหุ้น 521.98 521.98 522.23 522.23
จำนวนหุ้นบุริมสิทธิรวมที่อยู่ในมือผู้ถือหุ้น - - - -
* หน่วยเป็นล้าน EUR (ยกเว้นสำหรับในรายการต่อหุ้น)
InvestingPro
ไปยังแดชบอร์ด InvestingPro

เข้าถึงตัวชี้วัดกว่า 1,000 รายการ ด้วย InvestingPro

ดูข้อมูลเชิงลึกขั้นสูงเกี่ยวกับงบดุลซึ่งรวมถึง อัตราการเติบโตและตัวชี้วัดที่ให้ภาพรวมเชิงลึกเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานย้อนหลังและคาดการณ์ของบริษัท

 
เกณฑ์การแสดงความคิดเห็น

เราสนับสนุนให้ท่านได้ใช้ช่องทางการแสดงความคิดเห็นนี้เพื่อสื่อสารสัมพันธ์กับผู้ใช้เว็บไซต์อื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนในทัศนคติและสอบถามข้อสงสัยกับผู้เขียนและสอบถามซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตามเพื่อให้การสื่อสารสัมพันธ์นี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยที่เราทุกคนต้องการและคาดหวังดังนี้กรุณาพึงระลึกในข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้:  

 • มีเนื้อหาสาระ การสนทนาควรมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ
 • เอาใจใส่และตรงประเด็น กรุณาโพสต์ในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องที่กำลังอภิปราย
 • ให้เกียรติ แม้ในการแสดงความคิดเห็นเชิงลบก็ตามควรต้องกระทำในลักษณะสร้างสรรค์และสุภาพ
 • ใช้สไตล์การเขียนมาตรฐานทั่วไป ที่รวมถึงการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและตัวอักษรใหญ่เล็ก
 • หมายเหตุ: ข้อความและลิงค์ประเภทสแปมและ/หรือเพื่อการส่งเสริมการขายที่ปรากฎในการแสดงความคิดเห็นจะถูกลบทิ้ง
 • หลีกเลี่ยงการลบหลู่ การให้ร้ายผู้อื่น และการกล่าวโจมตีโดยส่วนตัว ที่กระทำต่อผู้เขียนเนื้อหาในเว็บหรือต่อผู้ใช้เว็บไซต์คนอื่น
 • เฉพาะภาษาไทยเท่านั้น สามารถแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาไทยเท่านั้น

ผู้ที่โพสต์เนื้อหาข้อความสแปมหรือใช้เว็บไซต์นี้ไปในทางผิดจะถูกลบรายชื่อทิ้งจากเว็บไซต์และถูกปิดกั้นการลงทะเบียนเป็นสมาชิกในอนาคตซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจของเว็บไซต์ Investing.com

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ AIRP

ถ่ายทอดความรู้ความคิดของคุณเกี่ยวกับ Air Liquide
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
และโพสต์บน :
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ ความคิดเห็นของคุณทั้งหมดจะอยู่ระหว่างการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ ดังนั้นอาจใช้เวลาระยะหนึ่งก่อนที่จะปรากฎบนเว็บไซต์ของเรา
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
เพิ่มกราฟไว้ในคอมเมนต์
ยืนยันการบล็อก

คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?

เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้

%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว

เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง

รายงานความคิดเห็นนี้

ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้

ความคิดเห็นได้รับการติดธงเตือน

ขอบคุณ!

รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน
สมัครสมาชิกด้วย Google
หรือ
สมัครสมาชิกด้วยอีเมล