ข่าวเด่น
เสนอซื้อเสนอขาย
ประเภทตราสารทั้งหมด

โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง

รับส่วนลด 40% 0
🔎 ดู NVDA ProTips ทั้งหมด สำหรับข้อมูลความเสี่ยงหรือผลตอบแทนทันที รับส่วนลด 40%
ปิด

Sampath Bank (SAMP)

สร้างการแจ้งเตือน
ใหม่!
สร้างการแจ้งเตือน
เว็บไซต์
 • ระบบข้อความแจ้งเตือน
 • เพื่อใช้ในฟีเจอร์นี้กรุณาลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีของคุณ
แอพฯ บนมือถือ
 • เพื่อใช้ในฟีเจอร์นี้กรุณาลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีของคุณ
 • ต้องแน่ใจว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยโปรไฟล์ผู้ใช้เดียวกัน

สภาวะเงื่อนไข

ความถี่

หนึ่งครั้ง
%

ความถี่

ความถี่

วิธีการส่งข้อความแจ้งเตือน

สถานะ

เพิ่ม/ลบจากพอร์ตลงทุน เพิ่มเข้าสู่พอร์ตลงทุน
เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์
เพิ่มสถานะ

ได้เพิ่มสถานะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับ:

กรุณาระบุชื่อของพอร์ตถือครองของคุณ
 
72.80 -0.20    -0.27%
21/02 - ปิดตลาด. สกุลเงิน LKR ( การปฏิเสธความรับผิด )
ประเภท:  หลักทรัพย์
ตลาด :  ศรีลังกา
ISIN:  LK0090N00007 
S/N:  SAMP-N-0000
 • ปริมาณการซื้อขาย : 304,571
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย: 57.50 / 58.50
 • ช่วงระยะของวัน: 72.50 - 73.00
Sampath Bank 72.80 -0.20 -0.27%

งบดุล SAMP

 
หน้าเว็บเพจนี้จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับงบดุลสำหรับ Sampath Bank PLC ซึ่งสรุปฐานะทางการเงินของบริษัทที่รวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับวันสิ้นระยะบัญชีล่าสุดแต่ละระยะจำนวน 4 ระยะ (ในลักษณะแบบไตรมาสหรือแบบประจำปี)
รายปีรายไตรมาส
InvestingPro งบดุลขั้นสูง
สิ้นสุดงวดบัญชี: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
สินทรัพย์สภาพคล่องรวม - 182921.98 159716.85 143548.64
สินทรัพย์รวม - 1531816.45 - 1349091.33
เงินสดและครบกำหนดจากธนาคาร - 109441.76 - 72405.62
สินทรัพย์อื่นๆ ที่ก่อให้เกิดรายได้, รวม - - - -
เงินให้กู้สุทธิ - 778664.22 810840.18 814846.31
ทรัพย์สิน/อาคาร/เครื่องมือเครื่องใช้, รวม - สุทธิ - 22729.35 - 22254.12
ทรัพย์สิน/อาคาร/เครื่องมือเครื่องใช้, รวม - ขั้นต้น - - - -
ค่าเสื่อมราคาสะสม, ทั้งหมด - - - -
ค่าความนิยม, สุทธิ - - - -
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน, สุทธิ 766.53 686.22 680.44 635.56
การลงทุนระยะยาว - 493535.67 - 318859.8
สินทรัพย์ระยะยาวอื่นๆ, รวม - 35396.3 - 26700.89
สินทรัพย์อื่นๆ, รวม 71301.97 91362.94 96754.07 93389.05
หนี้สินหมุนเวียนรวม - 1274201.46 - 1128192.2
หนี้สินรวม - 1379242.54 - 1214506.18
เจ้าหนี้การค้า - 1225169.66 - 1084823.05
เจ้าหนี้/ค้างจ่าย - - - -
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - - - -
ยอดฝากรวม - 1225169.66 - 1084823.05
หนี้สินอื่นๆ ที่มีเฉพาะภาระดอกเบี้ย, รวม - 18835.66 - 10975.45
การขอยืมระยะสั้นรวม - 466.43 565.62 1115.5
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนดชำระหนึ่งปี/สัญญาเช่าลงทุน - 33591.7 49743.92 19438.93
หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ, รวม - 14973.68 16754.2 22814.73
หนี้สินระยะยาวรวม - 55485.87 - 54244.15
หนี้สินระยะยาว - 55485.87 - 54244.15
ภาระผูกพันสัญญาเช่าลงทุน - - - -
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - 1465.66 - 1465.66
ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - -
หนี้สินอื่นๆ, รวม - -1196382.19 -1118128.7 -1066309.83
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม - 152573.91 - 134585.15
หุ้นบุริมสิทธิชนิดไถ่ถอนคืนได้, รวม - - - -
หุ้นบุริมสิทธิ - ที่ไม่ใช่ชนิดไถ่ถอนคืนได้, สุทธิ - - - -
หุ้นสามัญ, ทั้งหมด - 48741.12 - 47622.49
ส่วนเกินทุน - - - -
กำไรสะสม (ขาดทุนสะสม) 90652.42 86066.57 80974.55 76332.55
หุ้นซื้อคืน - หุ้นสามัญ - - - -
การค้ำประกันหนี้สินในโครงการสิทธิที่จะซื้อหุ้นในราคาที่กำหนดของพนักงาน - - - -
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นแล้ว - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นอื่นๆ, รวม 18436.95 17766.22 11345.49 10630.1
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น - 1531816.45 - 1349091.33
จำนวนหุ้นสามัญรวมที่อยู่ในมือผู้ถือหุ้น 1172.7 1172.7 1172.7 1172.7
จำนวนหุ้นบุริมสิทธิรวมที่อยู่ในมือผู้ถือหุ้น - - - -
* หน่วยเป็นล้าน LKR (ยกเว้นสำหรับในรายการต่อหุ้น)
InvestingPro
ไปยังแดชบอร์ด InvestingPro

เข้าถึงตัวชี้วัดกว่า 1,000 รายการ ด้วย InvestingPro

ดูข้อมูลเชิงลึกขั้นสูงเกี่ยวกับงบดุลซึ่งรวมถึง อัตราการเติบโตและตัวชี้วัดที่ให้ภาพรวมเชิงลึกเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานย้อนหลังและคาดการณ์ของบริษัท

 
เกณฑ์การแสดงความคิดเห็น

เราสนับสนุนให้ท่านได้ใช้ช่องทางการแสดงความคิดเห็นนี้เพื่อสื่อสารสัมพันธ์กับผู้ใช้เว็บไซต์อื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนในทัศนคติและสอบถามข้อสงสัยกับผู้เขียนและสอบถามซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตามเพื่อให้การสื่อสารสัมพันธ์นี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยที่เราทุกคนต้องการและคาดหวังดังนี้กรุณาพึงระลึกในข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้:  

 • มีเนื้อหาสาระ การสนทนาควรมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ
 • เอาใจใส่และตรงประเด็น กรุณาโพสต์ในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องที่กำลังอภิปราย
 • ให้เกียรติ แม้ในการแสดงความคิดเห็นเชิงลบก็ตามควรต้องกระทำในลักษณะสร้างสรรค์และสุภาพ
 • ใช้สไตล์การเขียนมาตรฐานทั่วไป ที่รวมถึงการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและตัวอักษรใหญ่เล็ก
 • หมายเหตุ: ข้อความและลิงค์ประเภทสแปมและ/หรือเพื่อการส่งเสริมการขายที่ปรากฎในการแสดงความคิดเห็นจะถูกลบทิ้ง
 • หลีกเลี่ยงการลบหลู่ การให้ร้ายผู้อื่น และการกล่าวโจมตีโดยส่วนตัว ที่กระทำต่อผู้เขียนเนื้อหาในเว็บหรือต่อผู้ใช้เว็บไซต์คนอื่น
 • เฉพาะภาษาไทยเท่านั้น สามารถแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาไทยเท่านั้น

ผู้ที่โพสต์เนื้อหาข้อความสแปมหรือใช้เว็บไซต์นี้ไปในทางผิดจะถูกลบรายชื่อทิ้งจากเว็บไซต์และถูกปิดกั้นการลงทะเบียนเป็นสมาชิกในอนาคตซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจของเว็บไซต์ Investing.com

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ SAMP

ถ่ายทอดความรู้ความคิดของคุณเกี่ยวกับ Sampath Bank PLC
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
และโพสต์บน :
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ ความคิดเห็นของคุณทั้งหมดจะอยู่ระหว่างการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ ดังนั้นอาจใช้เวลาระยะหนึ่งก่อนที่จะปรากฎบนเว็บไซต์ของเรา
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
เพิ่มกราฟไว้ในคอมเมนต์
ยืนยันการบล็อก

คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?

เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้

%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว

เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง

รายงานความคิดเห็นนี้

ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้

ความคิดเห็นได้รับการติดธงเตือน

ขอบคุณ!

รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน
สมัครสมาชิกด้วย Google
หรือ
สมัครสมาชิกด้วยอีเมล