ข่าวเด่น
เสนอซื้อเสนอขาย
ประเภทตราสารทั้งหมด

โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง

0
เวอร์ชันเนื้อหาแบบไม่มีโฆษณา อัพเกรดประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ Investing.com ของคุณ ประหยัดสูงถึง 40% อัพเกรดเดี๋ยวนี้
ปิด

ESTsoft (047560)

สร้างการแจ้งเตือน
ใหม่!
สร้างการแจ้งเตือน
เว็บไซต์
 • ระบบข้อความแจ้งเตือน
 • เพื่อใช้ในฟีเจอร์นี้กรุณาลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีของคุณ
แอพฯ บนมือถือ
 • เพื่อใช้ในฟีเจอร์นี้กรุณาลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีของคุณ
 • ต้องแน่ใจว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยโปรไฟล์ผู้ใช้เดียวกัน

สภาวะเงื่อนไข

ความถี่

หนึ่งครั้ง
%

ความถี่

ความถี่

วิธีการส่งข้อความแจ้งเตือน

สถานะ

เพิ่ม/ลบจากพอร์ตลงทุน เพิ่มเข้าสู่พอร์ตลงทุน
เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์
เพิ่มสถานะ

ได้เพิ่มสถานะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับ:

กรุณาระบุชื่อของพอร์ตถือครองของคุณ
 
9,100 -40    -0.44%
30/09 - ปิดตลาด. สกุลเงิน KRW ( การปฏิเสธความรับผิด )
ประเภท:  หลักทรัพย์
ตลาด :  เกาหลีใต้
ISIN:  KR7047560008 
 • ปริมาณการซื้อขาย : 23,735
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย: 9,100 / 9,110
 • ช่วงระยะของวัน: 8,950 - 9,180
ESTsoft 9,100 -40 -0.44%

งบดุล 047560

 
หน้าเว็บเพจนี้จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับงบดุลสำหรับ ESTsoft Corp ซึ่งสรุปฐานะทางการเงินของบริษัทที่รวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับวันสิ้นระยะบัญชีล่าสุดแต่ละระยะจำนวน 4 ระยะ (ในลักษณะแบบไตรมาสหรือแบบประจำปี)
สิ้นสุดงวดบัญชี: 2022
30/06
2022
31/03
2021
31/12
2021
30/09
สินทรัพย์สภาพคล่องรวม 108584.46 103191.03 100157.84 99713.01
เงินสดและการลงทุนระยะสั้น 92309.32 87446.28 84636.18 83127.92
เงินสด - 2.98 4.44 12.09
เงินสดและรายการเทียบเท่า 50055.01 46474.91 38478.56 45729.17
การลงทุนระยะสั้น 17143.13 40968.4 46153.18 37386.65
ลูกหนี้รวม, สุทธิ 10647.63 10113.28 10702.24 11482.12
ลูกหนี้การค้า - การค้า, สุทธิ 9720.76 8584.96 10272.48 10024.01
สินค้าคงคลังรวม 1650.21 2059.07 1947.52 2316.44
ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปก่อนล่วงหน้า 2160.08 3509.64 2809.54 2764.58
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ , รวม 1817.22 62.75 62.35 21.96
สินทรัพย์รวม 183523.58 179978.46 177487.48 175044.9
ทรัพย์สิน/อาคาร/เครื่องมือเครื่องใช้, รวม - สุทธิ 64025.88 64117.02 65114.69 66652.78
ทรัพย์สิน/อาคาร/เครื่องมือเครื่องใช้, รวม - ขั้นต้น 64025.88 88961.64 89231.88 90455.04
ค่าเสื่อมราคาสะสม, ทั้งหมด - -24844.61 -24117.2 -23802.26
ค่าความนิยม, สุทธิ - - - -
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน, สุทธิ 1516.43 1935.81 2005.16 1810.53
การลงทุนระยะยาว 3182.77 4511.69 4296.82 1744.68
ตั๋วรับเงิน 926.87 - 124.48 124.42
สินทรัพย์ระยะยาวอื่นๆ, รวม 837.12 6222.91 5788.5 4999.48
สินทรัพย์อื่นๆ, รวม 40451.02 - - -
หนี้สินหมุนเวียนรวม 42396.43 45574.84 49992.77 44442.88
เจ้าหนี้การค้า - - - -
เจ้าหนี้/ค้างจ่าย - - - -
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 2867.38 3596.25 4657.88 3184.06
ตั๋วเงินจ่าย/หนี้สินระยะสั้น - 695.02 1500 -
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนดชำระหนึ่งปี/สัญญาเช่าลงทุน 17380.26 17318.61 27281.76 23275.8
หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ, รวม 22148.79 23964.96 16553.14 17983.02
หนี้สินรวม 99210.63 117251.45 115194.93 113489.88
หนี้สินระยะยาวรวม 18368.29 7754.26 2495.4 1116.45
หนี้สินระยะยาว 16642.63 6000 - -323.37
ภาระผูกพันสัญญาเช่าลงทุน 1725.66 1754.26 2495.4 1439.82
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 1162.27 1243.85 1274.27 2542.9
ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 23205.34 27545.59 27385.82 28289.41
หนี้สินอื่นๆ, รวม 14078.3 35132.92 34046.66 37098.23
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 84312.95 62727.01 62292.56 61555.03
หุ้นบุริมสิทธิชนิดไถ่ถอนคืนได้, รวม -142.17 - - -
หุ้นบุริมสิทธิ - ที่ไม่ใช่ชนิดไถ่ถอนคืนได้, สุทธิ - - - -
หุ้นสามัญ, ทั้งหมด 5688.22 5688.22 5687.57 5684.37
ส่วนเกินทุน 24063.64 23388.08 23290.03 22819.67
กำไรสะสม (ขาดทุนสะสม) 10219.83 10574.13 10400.23 11886.03
หุ้นซื้อคืน - หุ้นสามัญ -12085.95 -10095.19 -10095.19 -10095.19
การค้ำประกันหนี้สินในโครงการสิทธิที่จะซื้อหุ้นในราคาที่กำหนดของพนักงาน - - - -
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นแล้ว - 20000.48 20000.48 20107.29
ส่วนของผู้ถือหุ้นอื่นๆ, รวม 56569.38 13171.29 13009.43 11152.86
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 183523.58 179978.46 177487.48 175044.9
จำนวนหุ้นสามัญรวมที่อยู่ในมือผู้ถือหุ้น 9.88 10.05 10.05 10.05
จำนวนหุ้นบุริมสิทธิรวมที่อยู่ในมือผู้ถือหุ้น - - - -
* หน่วยเป็นล้าน KRW (ยกเว้นสำหรับในรายการต่อหุ้น)
หลักเกณฑ์คำแนะนำสำหรับการแสดงความคิดเห็น


เราสนับสนุนให้ท่านได้ใช้ช่องทางการแสดงความคิดเห็นนี้เพื่อสื่อสารสัมพันธ์กับผู้ใช้เว็บไซต์อื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนในทัศนคติและสอบถามข้อสงสัยกับผู้เขียนและสอบถามซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตามเพื่อให้การสื่อสารสัมพันธ์นี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยที่เราทุกคนต้องการและคาดหวังดังนี้กรุณาพึงระลึกในข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้:  

 • มีเนื้อหาสาระ การสนทนาควรมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ
 • เอาใจใส่และตรงประเด็น กรุณาโพสต์ในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องที่กำลังอภิปราย
 • ให้เกียรติ แม้ในการแสดงความคิดเห็นเชิงลบก็ตามควรต้องกระทำในลักษณะสร้างสรรค์และสุภาพ
 • ใช้สไตล์การเขียนมาตรฐานทั่วไป ที่รวมถึงการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและตัวอักษรใหญ่เล็ก
 • หมายเหตุ: ข้อความและลิงค์ประเภทสแปมและ/หรือเพื่อการส่งเสริมการขายที่ปรากฎในการแสดงความคิดเห็นจะถูกลบทิ้ง
 • หลีกเลี่ยงการลบหลู่ การให้ร้ายผู้อื่น และการกล่าวโจมตีโดยส่วนตัว ที่กระทำต่อผู้เขียนเนื้อหาในเว็บหรือต่อผู้ใช้เว็บไซต์คนอื่น
 • เฉพาะภาษาไทยเท่านั้น สามารถแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาไทยเท่านั้น

ผู้ที่โพสต์เนื้อหาข้อความสแปมหรือใช้เว็บไซต์นี้ไปในทางผิดจะถูกลบรายชื่อทิ้งจากเว็บไซต์และถูกปิดกั้นการลงทะเบียนเป็นสมาชิกในอนาคตซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจของเว็บไซต์ Investing.com

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 047560

ถ่ายทอดความรู้ความคิดของคุณเกี่ยวกับ ESTsoft Corp
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
และโพสต์บน :
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ ความคิดเห็นของคุณทั้งหมดจะอยู่ระหว่างการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ ดังนั้นอาจใช้เวลาระยะหนึ่งก่อนที่จะปรากฎบนเว็บไซต์ของเรา
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
เพิ่มกราฟไว้ในคอมเมนต์
ยืนยันการบล็อก

คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?

เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้

%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว

เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง

รายงานความคิดเห็นนี้

ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้

ความคิดเห็นได้รับการติดธงเตือน

ขอบคุณ!

รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน
สมัครสมาชิกด้วย Google
หรือ
สมัครสมาชิกด้วยอีเมล