ข่าวเด่น
เสนอซื้อเสนอขาย
ประเภทตราสารทั้งหมด

โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง

0
เวอร์ชันเนื้อหาแบบไม่มีโฆษณา อัพเกรดประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ Investing.com ของคุณ ประหยัดสูงถึง 40% รายละเอียดเพิ่มเติม
ปิด

NKMAX (182400)

สร้างการแจ้งเตือน
ใหม่!
สร้างการแจ้งเตือน
เว็บไซต์
 • ระบบข้อความแจ้งเตือน
 • เพื่อใช้ในฟีเจอร์นี้กรุณาลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีของคุณ
แอพฯ บนมือถือ
 • เพื่อใช้ในฟีเจอร์นี้กรุณาลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีของคุณ
 • ต้องแน่ใจว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยโปรไฟล์ผู้ใช้เดียวกัน

สภาวะเงื่อนไข

ความถี่

หนึ่งครั้ง
%

ความถี่

ความถี่

วิธีการส่งข้อความแจ้งเตือน

สถานะ

เพิ่ม/ลบจากพอร์ตลงทุน เพิ่มเข้าสู่พอร์ตลงทุน
เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์
เพิ่มสถานะ

ได้เพิ่มสถานะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับ:

กรุณาระบุชื่อของพอร์ตถือครองของคุณ
 
21,700 +550    +2.60%
08:31:00 - ข้อมูลล่าช้า. สกุลเงิน KRW ( การปฏิเสธความรับผิด )
ประเภท:  หลักทรัพย์
ตลาด :  เกาหลีใต้
ISIN:  KR7182400002 
 • ปริมาณการซื้อขาย : 194,345
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย: 21,650 / 21,700
 • ช่วงระยะของวัน: 21,100 - 22,000
NKMAX 21,700 +550 +2.60%
สิ้นสุดงวดบัญชี: 2021
31/12
2021
30/09
2021
30/06
2021
31/03
สินทรัพย์สภาพคล่องรวม 29837.9 40908.05 49444.8 36948.55
เงินสดและการลงทุนระยะสั้น 20760.37 30999.19 38778.24 27305.34
เงินสด - - - -
เงินสดและรายการเทียบเท่า 11747.58 8400.59 12196.11 6622.01
การลงทุนระยะสั้น 9012.79 22598.6 26582.13 20683.33
ลูกหนี้รวม, สุทธิ 4117.34 3841.79 4246.44 3696.61
ลูกหนี้การค้า - การค้า, สุทธิ 3835.71 3354.74 3436.42 3027.65
สินค้าคงคลังรวม 2917.73 3790.2 3944.55 4065.32
ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปก่อนล่วงหน้า 1669.83 1904.25 2102.94 1508.65
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ , รวม 372.62 372.62 372.62 372.62
สินทรัพย์รวม 180600.79 194795.91 206309.85 197069.91
ทรัพย์สิน/อาคาร/เครื่องมือเครื่องใช้, รวม - สุทธิ 32842.47 33490.04 33574.88 35868.62
ทรัพย์สิน/อาคาร/เครื่องมือเครื่องใช้, รวม - ขั้นต้น 44208.92 - - -
ค่าเสื่อมราคาสะสม, ทั้งหมด -11366.46 - - -
ค่าความนิยม, สุทธิ 47025.52 47025.52 47025.52 47025.52
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน, สุทธิ 67505.74 68477.87 71384.67 72321.09
การลงทุนระยะยาว 982.86 2451.31 2451.31 2487.86
ตั๋วรับเงิน -223.96 - - -
สินทรัพย์ระยะยาวอื่นๆ, รวม 2406.31 2443.11 2428.65 2418.27
สินทรัพย์อื่นๆ, รวม - - - -
หนี้สินหมุนเวียนรวม 42668.98 42140.8 61006.59 46102.04
เจ้าหนี้การค้า 2270.55 1050.36 1463.99 1388.81
เจ้าหนี้/ค้างจ่าย - - - -
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 1925.84 1395.75 1420.75 1464.99
ตั๋วเงินจ่าย/หนี้สินระยะสั้น - - - -
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนดชำระหนึ่งปี/สัญญาเช่าลงทุน 35807.13 37337.53 55815.13 40977.63
หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ, รวม 2665.47 2357.15 2306.72 2270.6
หนี้สินรวม 60338.41 72417.09 93204 84761.13
หนี้สินระยะยาวรวม 4173.97 16295.93 17768.83 24026.06
หนี้สินระยะยาว - 11664.5 12685.65 18598.46
ภาระผูกพันสัญญาเช่าลงทุน 4173.97 4631.44 5083.19 5427.6
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 13853.31 14052.16 14251.01 14449.86
ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย -360.4 -74.35 175.15 180.76
หนี้สินอื่นๆ, รวม 2.56 2.55 2.42 2.42
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 120262.38 122378.82 113105.85 112308.78
หุ้นบุริมสิทธิชนิดไถ่ถอนคืนได้, รวม 514.97 514.97 514.97 258.55
หุ้นบุริมสิทธิ - ที่ไม่ใช่ชนิดไถ่ถอนคืนได้, สุทธิ - - - -
หุ้นสามัญ, ทั้งหมด 18994.43 18270.53 17594.98 17325.36
ส่วนเกินทุน 237756.81 223774.24 209756.66 192609.91
กำไรสะสม (ขาดทุนสะสม) -138012.3 -121018.47 -117192.9 -100238.33
หุ้นซื้อคืน - หุ้นสามัญ - - - -
การค้ำประกันหนี้สินในโครงการสิทธิที่จะซื้อหุ้นในราคาที่กำหนดของพนักงาน 2076.2 1816.02 1619.34 1447.01
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นแล้ว - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นอื่นๆ, รวม -1067.72 -978.47 812.79 906.27
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 180600.79 194795.91 206309.85 197069.91
จำนวนหุ้นสามัญรวมที่อยู่ในมือผู้ถือหุ้น 37.99 36.54 35.19 34.65
จำนวนหุ้นบุริมสิทธิรวมที่อยู่ในมือผู้ถือหุ้น 1.03 1.03 1.03 0.52
* หน่วยเป็นล้าน KRW (ยกเว้นสำหรับในรายการต่อหุ้น)
หลักเกณฑ์คำแนะนำสำหรับการแสดงความคิดเห็น


เราสนับสนุนให้ท่านได้ใช้ช่องทางการแสดงความคิดเห็นนี้เพื่อสื่อสารสัมพันธ์กับผู้ใช้เว็บไซต์อื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนในทัศนคติและสอบถามข้อสงสัยกับผู้เขียนและสอบถามซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตามเพื่อให้การสื่อสารสัมพันธ์นี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยที่เราทุกคนต้องการและคาดหวังดังนี้กรุณาพึงระลึกในข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้:  

 • มีเนื้อหาสาระ การสนทนาควรมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ
 • เอาใจใส่และตรงประเด็น กรุณาโพสต์ในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องที่กำลังอภิปราย
 • ให้เกียรติ แม้ในการแสดงความคิดเห็นเชิงลบก็ตามควรต้องกระทำในลักษณะสร้างสรรค์และสุภาพ
 • ใช้สไตล์การเขียนมาตรฐานทั่วไป ที่รวมถึงการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและตัวอักษรใหญ่เล็ก
 • หมายเหตุ: ข้อความและลิงค์ประเภทสแปมและ/หรือเพื่อการส่งเสริมการขายที่ปรากฎในการแสดงความคิดเห็นจะถูกลบทิ้ง
 • หลีกเลี่ยงการลบหลู่ การให้ร้ายผู้อื่น และการกล่าวโจมตีโดยส่วนตัว ที่กระทำต่อผู้เขียนเนื้อหาในเว็บหรือต่อผู้ใช้เว็บไซต์คนอื่น
 • เฉพาะภาษาไทยเท่านั้น สามารถแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาไทยเท่านั้น

ผู้ที่โพสต์เนื้อหาข้อความสแปมหรือใช้เว็บไซต์นี้ไปในทางผิดจะถูกลบรายชื่อทิ้งจากเว็บไซต์และถูกปิดกั้นการลงทะเบียนเป็นสมาชิกในอนาคตซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจของเว็บไซต์ Investing.com

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 182400

ถ่ายทอดความรู้ความคิดของคุณเกี่ยวกับ NKMAX Co Ltd
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
และโพสต์บน :
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ ความคิดเห็นของคุณทั้งหมดจะอยู่ระหว่างการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ ดังนั้นอาจใช้เวลาระยะหนึ่งก่อนที่จะปรากฎบนเว็บไซต์ของเรา
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
เพิ่มกราฟไว้ในคอมเมนต์
ยืนยันการบล็อก

คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?

เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้

%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว

เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง

รายงานความคิดเห็นนี้

ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้

ความคิดเห็นได้รับการติดธงเตือน

ขอบคุณ!

รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน
สมัครสมาชิกด้วย Google
หรือ
สมัครสมาชิกด้วยอีเมล