ไพร์มออฟฟิศ (SIRIPu)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
8.00
0.00
(0.00%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
7.50
8.05
ช่วง 52 สัปดาห์
6.00
11.00
ปริมาณการซื้อขาย
600
ปิดตลาดครั้งก่อน
8
เปิดตลาด
8.05
ช่วงระยะของวัน
7.5-8.05
ช่วง 52 สัปดาห์
6-11
ปริมาณการซื้อขาย
600
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
2,519
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-2.44%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
170,000,000
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม

บทวิเคราะห์ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ

ประวัติบริษัท กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ เป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ก็เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ทั้งในและต่างประเทศ โดยเงินทุนจากการระดมทุนนั้นนำไปซื้อ เช่า หรือเช่าช่วง หรือทำการใดเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์ถาวร และสิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วง ตลอดจนหาผลประโยชน์จากอสิงหาริมทรัพย์ถาวรดังกล่าว อันรวมถึงการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพ และจําหน่ายทรัพย์สินต่าง ๆ ที่กองทุนฯ ได้ลงทุนไว้หรือได้มา รวมไปถึง การให้เช่าและการให้เช่าช่วง ตลอดจนการจำหน่าย หรือทำการสิ่งใดก็ตามนอกเหนือจากนี้เพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพย์ดังกล่าวในการสร้างรายได้และผลตอบแทนกลับคืนมายังกองทุนฯ และผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด รับเป็นผู้จัดการกองทุนฯ กองทุนฯ นั้นแรกเริ่มได้ลงทุนในอาคารสิริภิญโญ ในส่วนพื้นที่สำนักงานให้เช่า อันประกอบด้วยที่ดินและระบบสาธารณูปโภค กองทุนฯ ยังได้ซื้อสิงหาริมทรัพย์อื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินโครงการจากบริษัท ปภานัน จำกัด