ข่าวเด่น
เสนอซื้อเสนอขาย
ประเภทตราสารทั้งหมด

โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง

0
เวอร์ชันเนื้อหาแบบไม่มีโฆษณา อัพเกรดประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ Investing.com ของคุณ ประหยัดสูงถึง 40% รายละเอียดเพิ่มเติม
ปิด

GnCenergy (119850)

สร้างการแจ้งเตือน
ใหม่!
สร้างการแจ้งเตือน
เว็บไซต์
 • ระบบข้อความแจ้งเตือน
 • เพื่อใช้ในฟีเจอร์นี้กรุณาลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีของคุณ
แอพฯ บนมือถือ
 • เพื่อใช้ในฟีเจอร์นี้กรุณาลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีของคุณ
 • ต้องแน่ใจว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยโปรไฟล์ผู้ใช้เดียวกัน

สภาวะเงื่อนไข

ความถี่

หนึ่งครั้ง
%

ความถี่

ความถี่

วิธีการส่งข้อความแจ้งเตือน

สถานะ

เพิ่ม/ลบจากพอร์ตลงทุน เพิ่มเข้าสู่พอร์ตลงทุน
เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์
เพิ่มสถานะ

ได้เพิ่มสถานะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับ:

กรุณาระบุชื่อของพอร์ตถือครองของคุณ
 
5,050 -190    -3.63%
06:30:00 - ปิดตลาด. สกุลเงิน KRW ( การปฏิเสธความรับผิด )
ประเภท:  หลักทรัพย์
ตลาด :  เกาหลีใต้
ISIN:  KR7119850006 
 • ปริมาณการซื้อขาย : 20
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย: 5,050 / 5,060
 • ช่วงระยะของวัน: 5,040 - 5,260
GnCenergy 5,050 -190 -3.63%
สิ้นสุดงวดบัญชี: 2021
31/12
2021
30/09
2021
30/06
2021
31/03
สินทรัพย์สภาพคล่องรวม 109860.37 114429.04 115650.08 97012.28
เงินสดและการลงทุนระยะสั้น 59708.41 37155.94 20338.74 30802.83
เงินสด - - - -
เงินสดและรายการเทียบเท่า 40086.97 25376.28 16145.57 21823.28
การลงทุนระยะสั้น 19621.44 11779.65 4193.17 8979.55
ลูกหนี้รวม, สุทธิ 33960.54 19406.85 31261.43 40985.67
ลูกหนี้การค้า - การค้า, สุทธิ 31745.26 19239.03 25988.5 40601.97
สินค้าคงคลังรวม 10858.11 16629.99 20290.53 19764.42
ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปก่อนล่วงหน้า 2870.02 2773.15 4092.77 4422.15
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ , รวม 2463.29 38463.11 39666.61 1037.2
สินทรัพย์รวม 165389.57 161206.47 160914.13 150568.04
ทรัพย์สิน/อาคาร/เครื่องมือเครื่องใช้, รวม - สุทธิ 36969.43 35307.07 34857.74 35963.99
ทรัพย์สิน/อาคาร/เครื่องมือเครื่องใช้, รวม - ขั้นต้น 50725.94 47634.09 46677.2 47894.63
ค่าเสื่อมราคาสะสม, ทั้งหมด -13756.51 -12327.02 -11819.46 -11930.63
ค่าความนิยม, สุทธิ 3287.36 164.44 164.44 3287.36
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน, สุทธิ 323.22 191.3 208.96 527.58
การลงทุนระยะยาว 11581.51 8079.07 7018.98 10493.44
ตั๋วรับเงิน 618.48 320.88 363.28 357.58
สินทรัพย์ระยะยาวอื่นๆ, รวม 2749.19 2714.66 2650.65 2925.82
สินทรัพย์อื่นๆ, รวม - - - -
หนี้สินหมุนเวียนรวม 49775.38 44529.35 42354.37 41316.98
เจ้าหนี้การค้า 13410.22 9440.58 17600.29 20407.07
เจ้าหนี้/ค้างจ่าย - - - -
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 2207.24 998.66 940.6 634.42
ตั๋วเงินจ่าย/หนี้สินระยะสั้น 17162.46 22086.13 10272.99 7420.17
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนดชำระหนึ่งปี/สัญญาเช่าลงทุน 2529.71 2472.86 2637.8 2626.65
หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ, รวม 14465.76 9531.12 10902.68 10228.66
หนี้สินรวม 71482.33 72288.71 73721.08 66022.41
หนี้สินระยะยาวรวม 203 134.33 464.63 585.83
หนี้สินระยะยาว - - 320.7 338.7
ภาระผูกพันสัญญาเช่าลงทุน 203 134.33 143.93 247.13
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - - - -
ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 21391.55 24536.71 24580.28 24065.82
หนี้สินอื่นๆ, รวม 112.38 3088.32 6321.79 53.78
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 93907.24 88917.76 87193.05 84545.64
หุ้นบุริมสิทธิชนิดไถ่ถอนคืนได้, รวม - - - -
หุ้นบุริมสิทธิ - ที่ไม่ใช่ชนิดไถ่ถอนคืนได้, สุทธิ - - - -
หุ้นสามัญ, ทั้งหมด 8374.45 8374.45 8374.45 8297.91
ส่วนเกินทุน 25506.25 21816.62 21827.71 18787.04
กำไรสะสม (ขาดทุนสะสม) 61920.07 59381.58 57852.08 58321.87
หุ้นซื้อคืน - หุ้นสามัญ -2930.95 -2930.95 -3131.17 -3131.17
การค้ำประกันหนี้สินในโครงการสิทธิที่จะซื้อหุ้นในราคาที่กำหนดของพนักงาน - - - -
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นแล้ว 372.61 364.92 - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นอื่นๆ, รวม 664.8 1911.13 2269.99 2269.99
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 165389.57 161206.47 160914.13 150568.04
จำนวนหุ้นสามัญรวมที่อยู่ในมือผู้ถือหุ้น 15.86 15.86 15.67 15.67
จำนวนหุ้นบุริมสิทธิรวมที่อยู่ในมือผู้ถือหุ้น - - - -
* หน่วยเป็นล้าน KRW (ยกเว้นสำหรับในรายการต่อหุ้น)
หลักเกณฑ์คำแนะนำสำหรับการแสดงความคิดเห็น


เราสนับสนุนให้ท่านได้ใช้ช่องทางการแสดงความคิดเห็นนี้เพื่อสื่อสารสัมพันธ์กับผู้ใช้เว็บไซต์อื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนในทัศนคติและสอบถามข้อสงสัยกับผู้เขียนและสอบถามซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตามเพื่อให้การสื่อสารสัมพันธ์นี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยที่เราทุกคนต้องการและคาดหวังดังนี้กรุณาพึงระลึกในข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้:  

 • มีเนื้อหาสาระ การสนทนาควรมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ
 • เอาใจใส่และตรงประเด็น กรุณาโพสต์ในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องที่กำลังอภิปราย
 • ให้เกียรติ แม้ในการแสดงความคิดเห็นเชิงลบก็ตามควรต้องกระทำในลักษณะสร้างสรรค์และสุภาพ
 • ใช้สไตล์การเขียนมาตรฐานทั่วไป ที่รวมถึงการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและตัวอักษรใหญ่เล็ก
 • หมายเหตุ: ข้อความและลิงค์ประเภทสแปมและ/หรือเพื่อการส่งเสริมการขายที่ปรากฎในการแสดงความคิดเห็นจะถูกลบทิ้ง
 • หลีกเลี่ยงการลบหลู่ การให้ร้ายผู้อื่น และการกล่าวโจมตีโดยส่วนตัว ที่กระทำต่อผู้เขียนเนื้อหาในเว็บหรือต่อผู้ใช้เว็บไซต์คนอื่น
 • เฉพาะภาษาไทยเท่านั้น สามารถแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาไทยเท่านั้น

ผู้ที่โพสต์เนื้อหาข้อความสแปมหรือใช้เว็บไซต์นี้ไปในทางผิดจะถูกลบรายชื่อทิ้งจากเว็บไซต์และถูกปิดกั้นการลงทะเบียนเป็นสมาชิกในอนาคตซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจของเว็บไซต์ Investing.com

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 119850

ถ่ายทอดความรู้ความคิดของคุณเกี่ยวกับ GnCenergy Co Ltd
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
และโพสต์บน :
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ ความคิดเห็นของคุณทั้งหมดจะอยู่ระหว่างการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ ดังนั้นอาจใช้เวลาระยะหนึ่งก่อนที่จะปรากฎบนเว็บไซต์ของเรา
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
เพิ่มกราฟไว้ในคอมเมนต์
ยืนยันการบล็อก

คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?

เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้

%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว

เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง

รายงานความคิดเห็นนี้

ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้

ความคิดเห็นได้รับการติดธงเตือน

ขอบคุณ!

รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน
สมัครสมาชิกด้วย Google
หรือ
สมัครสมาชิกด้วยอีเมล