ข่าวเด่น
เสนอซื้อเสนอขาย
ประเภทตราสารทั้งหมด

โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง

Investing Pro 0
🚨 ข้อมูลระดับมือโปรของเราเผยให้เห็นผู้ชนะที่แท้จริงของช่วงฤดูกาลประกาศผลประกอบการ เข้าถึงข้อมูล
ปิด

Cencosud (CENCOSUD)

สร้างการแจ้งเตือน
ใหม่!
สร้างการแจ้งเตือน
เว็บไซต์
 • ระบบข้อความแจ้งเตือน
 • เพื่อใช้ในฟีเจอร์นี้กรุณาลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีของคุณ
แอพฯ บนมือถือ
 • เพื่อใช้ในฟีเจอร์นี้กรุณาลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีของคุณ
 • ต้องแน่ใจว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยโปรไฟล์ผู้ใช้เดียวกัน

สภาวะเงื่อนไข

ความถี่

หนึ่งครั้ง
%

ความถี่

ความถี่

วิธีการส่งข้อความแจ้งเตือน

สถานะ

เพิ่ม/ลบจากพอร์ตลงทุน เพิ่มเข้าสู่พอร์ตลงทุน
เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์
เพิ่มสถานะ

ได้เพิ่มสถานะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับ:

กรุณาระบุชื่อของพอร์ตถือครองของคุณ
 
1,430.00 -33.00    -2.26%
31/01 - ปิดตลาด. สกุลเงิน CLP ( การปฏิเสธความรับผิด )
ประเภท:  หลักทรัพย์
ตลาด :  ชิลี
ISIN:  CL0000000100 
S/N:  CENCOSUD
 • ปริมาณการซื้อขาย : 4,845,770
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย: 1,430.00 / 1,449.90
 • ช่วงระยะของวัน: 1,402.10 - 1,462.90
Cencosud 1,430.00 -33.00 -2.26%

งบดุล CENCOSUD

 
หน้าเว็บเพจนี้จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับงบดุลสำหรับ Cencosud ซึ่งสรุปฐานะทางการเงินของบริษัทที่รวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับวันสิ้นระยะบัญชีล่าสุดแต่ละระยะจำนวน 4 ระยะ (ในลักษณะแบบไตรมาสหรือแบบประจำปี)
รายปีรายไตรมาส
InvestingPro งบดุลขั้นสูง
สิ้นสุดงวดบัญชี: 2022
30/09
2022
30/06
2022
31/03
2021
31/12
สินทรัพย์สภาพคล่องรวม 3253574.64 3181247 3257734.98 3360396.78
เงินสดและการลงทุนระยะสั้น 563000.2 798796 1092086.87 1310383.7
เงินสด - - 972293.15 806710.26
เงินสดและรายการเทียบเท่า 399935.32 677434 - -
การลงทุนระยะสั้น 163064.88 121362 119793.72 503673.44
ลูกหนี้รวม, สุทธิ 910534.35 844233 758217.05 788898.66
ลูกหนี้การค้า - การค้า, สุทธิ 399405.89 749184 332138.45 350396.5
สินค้าคงคลังรวม 1745367.77 1511506 1385405.65 1249712.7
ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปก่อนล่วงหน้า - - 19004.89 8921.74
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ , รวม 34672.32 26712 3020.53 2479.98
สินทรัพย์รวม 14071398.44 12404643 11852694.76 11951507.48
ทรัพย์สิน/อาคาร/เครื่องมือเครื่องใช้, รวม - สุทธิ 3862065.01 3388126 3138626.15 3104364.19
ทรัพย์สิน/อาคาร/เครื่องมือเครื่องใช้, รวม - ขั้นต้น 7104899.18 - 5757460.63 5656466.98
ค่าเสื่อมราคาสะสม, ทั้งหมด -3242834.17 - -2618834.48 -2552102.79
ค่าความนิยม, สุทธิ 2030853.42 1208219 1126293.85 1102163.83
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน, สุทธิ 627209.32 363055 331062 322818.55
การลงทุนระยะยาว 327523.36 326612 3346222.56 3327626.63
ตั๋วรับเงิน 101851.83 95049 108465.7 104870.05
สินทรัพย์ระยะยาวอื่นๆ, รวม 3602978.93 3564616 544289.52 629267.44
สินทรัพย์อื่นๆ, รวม 1809041.02 1188115 - -
หนี้สินหมุนเวียนรวม 3903398.64 3180618 3001688.75 3161774.69
เจ้าหนี้การค้า 2380232.86 2605413 2226954.18 2368255.2
เจ้าหนี้/ค้างจ่าย - - - -
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 187515.04 109377 82000.19 110825.41
ตั๋วเงินจ่าย/หนี้สินระยะสั้น 2015.04 - - -
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนดชำระหนึ่งปี/สัญญาเช่าลงทุน 844640.6 309346 201612.62 210897.96
หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ, รวม 488995.1 156482 491121.76 471796.11
หนี้สินรวม 9558521.59 7525569 7561944.73 7775045.14
หนี้สินระยะยาวรวม 4920231.6 3671639 3333916.79 3401060.16
หนี้สินระยะยาว 3898086.12 2854780 2550783.83 2632173.76
ภาระผูกพันสัญญาเช่าลงทุน 1022145.48 816859 783132.96 768886.39
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 601394.66 568848 555723.18 561800.23
ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 517383.11 561441 564266.75 557795.24
หนี้สินอื่นๆ, รวม -1607305.61 -478265.91 106349.26 92614.84
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 4512876.86 4879074 4290750.03 4176462.34
หุ้นบุริมสิทธิชนิดไถ่ถอนคืนได้, รวม - - - -
หุ้นบุริมสิทธิ - ที่ไม่ใช่ชนิดไถ่ถอนคืนได้, สุทธิ - - - -
หุ้นสามัญ, ทั้งหมด 2422050.49 2422050 2422050.49 2422050.49
ส่วนเกินทุน 459834.41 459835 459890.46 459890.46
กำไรสะสม (ขาดทุนสะสม) 2065176.18 2034052 2600783.19 2512951.82
หุ้นซื้อคืน - หุ้นสามัญ -83508.38 -46574 -49485.4 -49485.4
การค้ำประกันหนี้สินในโครงการสิทธิที่จะซื้อหุ้นในราคาที่กำหนดของพนักงาน - - - -
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นแล้ว - - 65413.82 65413.82
ส่วนของผู้ถือหุ้นอื่นๆ, รวม -350675.84 9711 -1207902.53 -1234358.86
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 14071398.44 12404643 11852694.76 11951507.48
จำนวนหุ้นสามัญรวมที่อยู่ในมือผู้ถือหุ้น 2801.92 - 2828.1 2828.1
จำนวนหุ้นบุริมสิทธิรวมที่อยู่ในมือผู้ถือหุ้น - - - -
* หน่วยเป็นล้าน CLP (ยกเว้นสำหรับในรายการต่อหุ้น)
InvestingPro
ไปยังแดชบอร์ด InvestingPro

เข้าถึงตัวชี้วัดกว่า 1,000 รายการ ด้วย InvestingPro

ดูข้อมูลเชิงลึกขั้นสูงเกี่ยวกับงบดุลซึ่งรวมถึง อัตราการเติบโตและตัวชี้วัดที่ให้ภาพรวมเชิงลึกเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานย้อนหลังและคาดการณ์ของบริษัท

 
เกณฑ์การแสดงความคิดเห็น

เราสนับสนุนให้ท่านได้ใช้ช่องทางการแสดงความคิดเห็นนี้เพื่อสื่อสารสัมพันธ์กับผู้ใช้เว็บไซต์อื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนในทัศนคติและสอบถามข้อสงสัยกับผู้เขียนและสอบถามซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตามเพื่อให้การสื่อสารสัมพันธ์นี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยที่เราทุกคนต้องการและคาดหวังดังนี้กรุณาพึงระลึกในข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้:  

 • มีเนื้อหาสาระ การสนทนาควรมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ
 • เอาใจใส่และตรงประเด็น กรุณาโพสต์ในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องที่กำลังอภิปราย
 • ให้เกียรติ แม้ในการแสดงความคิดเห็นเชิงลบก็ตามควรต้องกระทำในลักษณะสร้างสรรค์และสุภาพ
 • ใช้สไตล์การเขียนมาตรฐานทั่วไป ที่รวมถึงการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและตัวอักษรใหญ่เล็ก
 • หมายเหตุ: ข้อความและลิงค์ประเภทสแปมและ/หรือเพื่อการส่งเสริมการขายที่ปรากฎในการแสดงความคิดเห็นจะถูกลบทิ้ง
 • หลีกเลี่ยงการลบหลู่ การให้ร้ายผู้อื่น และการกล่าวโจมตีโดยส่วนตัว ที่กระทำต่อผู้เขียนเนื้อหาในเว็บหรือต่อผู้ใช้เว็บไซต์คนอื่น
 • เฉพาะภาษาไทยเท่านั้น สามารถแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาไทยเท่านั้น

ผู้ที่โพสต์เนื้อหาข้อความสแปมหรือใช้เว็บไซต์นี้ไปในทางผิดจะถูกลบรายชื่อทิ้งจากเว็บไซต์และถูกปิดกั้นการลงทะเบียนเป็นสมาชิกในอนาคตซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจของเว็บไซต์ Investing.com

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ CENCOSUD

ถ่ายทอดความรู้ความคิดของคุณเกี่ยวกับ Cencosud
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
และโพสต์บน :
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ ความคิดเห็นของคุณทั้งหมดจะอยู่ระหว่างการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ ดังนั้นอาจใช้เวลาระยะหนึ่งก่อนที่จะปรากฎบนเว็บไซต์ของเรา
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
เพิ่มกราฟไว้ในคอมเมนต์
ยืนยันการบล็อก

คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?

เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้

%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว

เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง

รายงานความคิดเห็นนี้

ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้

ความคิดเห็นได้รับการติดธงเตือน

ขอบคุณ!

รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน
สมัครสมาชิกด้วย Google
หรือ
สมัครสมาชิกด้วยอีเมล