ข่าวเด่น
เสนอซื้อเสนอขาย
ประเภทตราสารทั้งหมด

โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง

รับส่วนลด 40% 0
ใหม่! 💥 รับ ProPicks เพื่อดูกลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทน ชนะดัชนี S&P 500 มากกว่า 1,183% รับส่วนลด 40%

ESG Bond… เทรนด์การระดมทุนและการลงทุนใหม่ ตอบโจทย์ความยั่งยืนของไทย

th.investing.com/analysis/article-200435860
ESG Bond… เทรนด์การระดมทุนและการลงทุนใหม่ ตอบโจทย์ความยั่งยืนของไทย
โดย ณัฐพร ศรีทอง   |  Mar 26, 2021 13:11
บันทึกแล้ว ดู รายการที่ได้บันทึก.
ได้บันทึกบทความนี้ไว้เรียบร้อยแล้วใน รายการที่ได้บันทึก ของคุณ
 
 
SETI
-0.35%
เพิ่ม/ลบจากพอร์ตลงทุน
เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์
เพิ่มสถานะ

ได้เพิ่มสถานะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับ:

กรุณาระบุชื่อของพอร์ตถือครองของคุณ
 
BTS
0.00%
เพิ่ม/ลบจากพอร์ตลงทุน
เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์
เพิ่มสถานะ

ได้เพิ่มสถานะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับ:

กรุณาระบุชื่อของพอร์ตถือครองของคุณ
 

วิกฤต COVID-19 ได้ทำให้ทั่วโลกตระหนักถึงควำมสำคัญของ การดำเนินงานที่ต้องยึดหลัก “ESG” ซึ่งหมายถึงการใส่ใจต่อ สิ่งแวดล้อม (Environment) ควบคู่กับการพัฒนำสังคม (Social) โดยเฉพาะมิติความเท่าเทียม การไม่ละเลยเรื่อง ธรรมาภิบาล (Governance) และการคำนึงถึงควำมยั่งยืน (Sustainability) เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นวคั ซีนสำคัญที่เสมือน เกราะกำบังและช่วยลดทอนผลกระทบจากแรงกระแทกต่างๆ ที่ไม่คาดคิดในอนาคตได้ 

หลำยประเทศทั่วโลกกำลังออกแบบการฟื้นตัวทำงเศรษฐกิจใหม่ที่มุ่งไปสู่“Green Recovery” เช่น สหรัฐฯ ภายใต้ประธานาธิบดี Joe Biden ที่ล่าสุดได้กลับเข้าสู่ข้อตกลง ปารีสอีกครั้ง พร้อมออก Executive order ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการส่งเสริม Green Economy ขณะที่ประเทศจีนก็ตั้งเป้าบรรลุ “Carbon Neutrality” ภายในปี 2060 ส่วนประเทศไทยเราเองก็วางแผนที่จะขับเคลื่อนประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) ในช่วงปี 2021-2026 แน่นอนว่าแนวคิดเหล่านี้จะนำไปสู่การลงทุนทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนในมิติ ESG และ BCG ที่เข้มข้นขึ้น และจะทำให้เครื่องมือในการระดมทุนและการลงทุนที่ตอบโจทย์ ทิศทางเหล่านี้มีบทบาทมากขึ้นตามไปด้วย และหนึ่งในนั้น คือ การระดมทุนผ่ำนตราสารหนี้ เพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Bond) ตราสารหนี้เพื่อสังคม (Social Bond) และตราสารหนี้ เพื่อควำมยั่งยืน (Sustainability Bond) ซึ่งในที่นี้ ขอเรียกรวมๆ ว่า คือ “ESG Bond” เรื่องนี้นับว่า เป็นเทรนด์ใหมที่กำลังเกิดข้นึทั่วโลก และในไทยด้วย ทางผู้เขียนจึงอยากชวน ทุกท่านมาทำความเข้าใจไปพร้อมๆ กันว่า “ESG Bond” คือเครื่องมือการระดมทุนและการ ลงทุนแบบใด และทิศทางการพัฒนาของ “ESG Bond” ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้ว เพื่อให้ ทุกภาคส่วนพรอ้มรบัเทรนด์นี้และสามารถกลับมาฟื้นตัวและก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืน

“ESG Bond” คือตราสารหนี้ชนิดหนึ่งที่แทบจะเหมอืนกับตราสารหนี้ปกติทั่วไป แต่ต่ำงกัน เพียงวัตถุประสงค์ของการระดมทุน กล่าวคือ “ESG Bond” คือตราสารหนี้ที่ผู้ระดมทุน ต้องการนำเงินไปใช้เพื่อดำเนินโครงการต่างๆ ภายใต้แนวคิดการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมุ่งพัฒนาสิ่งแวดล้อม สังคม และการมีธรรมาภิบาลที่ดี(Environmental, Social and Governance) ซึ่งปัจจุบันแบ่งออกเป็น 3 ประเภทสำคัญ ได้แก่ 1) ตราสารหนี้ เพื่อสิ่งแวดล้อม (Green bond) หมายถึง ตราสารหนี้ที่ผู้ออกตราสารต้องการระดม ทุนเพื่อนำเงินไปลงทุนหรือชำระคืนหนี้สินเดิม (Re-financing) ในโครงการที่เกี่ยวข้อง กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น โครงการพลังงานหมุนเวียน และสร้างอาคารเพื่อ สิ่งแวดล้อม 2) ตราสารหนี้เพื่อสังคม (Social bond) จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ใน โครงการพัฒนาสังคม อาทิ โครงการเพื่ อลดปัญหาการว่างงาน และส่งเสริมความ เท่าเทียมในสังคม และ 3) ตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability bond) คือ ส่วนผสมระหว่าง Green bond และ Social bond ซึ่งมุ่งหวัง ทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพัฒนาสังคมควบคู่กันไป การระดมทุนผ่ำน “ESG Bond” ทั่วโลกเพิ่มขึ้น ต่อเนื่อง โดยข้อมูลล่าสุดจาก Climate Bonds Initiative (CBI) ชี้ว่ามูลค่าตราสารหนี้ออกใหม่ทั่วโลกที่อยู่ในกลุ่มเพื่ อ สิ่งแวดล้อม สังคม และความยั่งยืน ในช่วงครึ่งแรกของปี2020 มีจำนวนมากกว่า 250 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับทั้งปี 2019 ที่อยู่ที่ 341 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และในจำนวนนี้ส่วนใหญ่ คือ Green Bond ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม พลังงาน ก่อสร้างและอสังหาฯ และคมนาคมขนส่ง

ข้อดีหลักๆ ของ “ESG Bond” ในมุมผู้ออกตราสาร คือ จะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ องค์กรและสร้ำงควำมเช่ือมั่นต่อนักลงทุน เพราะเป็นการสื่อสารที่เด่นชัดว่าองค์กร ให้ความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และความยั่งยืนอย่างจรงิ จัง นอกจากนั้น ยังช่วย ดึงดูดและกระจายฐานนักลงทุนสู่กลุ่มใหม่ๆ (Diversification) และอาจส่งผลดีต่อ องค์กรในระยะยาว ขณะที่ในมุมของนักลงทุน ก็จะได้รับผลตอบแทนที่น่าพอใจในบริษัท ที่มีศักยภาพเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ บทความจาก Harvard Business Review ซึ่งอ้างอิงงานวิจัยของ Boston University Questrom School of Business ชี้ว่าจากการศึกษาบริษัทที่มีการออก Green Bond ทั่วโลกกว่า 217 แห่งในช่วงปี 2013-2017 พบว่าราคาหุ้นของบริษัทนั้นๆ พุ่งสูงขึ้น 0.67% (Average cumulative abnormal return) ในช่วงที่มีการประกาศว่าจะออก Green Bond เนื่องจากเป็น การส่งสัญญาณที่ดีต่อนักลงทุน สร้างความเชื่อมั่นในตัวบริษัท ส่วนหนึ่งเพราะต้องมี ผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาทบทวนการออก Green Bond เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานสากล อย่างไรก็ดี ผู้ออกตราสารหนี้ประเภทนี้อาจเผชิญต้นทุนที่สูงขึ้น เนื่องจากการมีขั้นตอน การสอบทาน และการรายงานต่างๆ ที่เข้มข้นมากกว่าการออกตราสารหนี้แบบปกติทั่วไป ในปี 2020 ประเทศไทยมีการออก “ESG Bond” มากถึง 86,400 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่ำตัวจากปี 2019 หลังจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสนใจออกตราสารหนี้ ประเภทนี้มากขึ้น นำโดยกระทรวงการคลังที่มีการออก Sustainability bond เป็น ครั้งแรกมูลค่ามากถึง 5 หมื่นล้านบาท เพื่อนำไปใช้ในมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ จากผลกระทบของวิกฤต COVID-19 เป็นสำคัญ นอกจากนั้น ยังมีบริษัทต่างๆ อาทิ บจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์(BK:BTS) ที่ออก Green Bond เป็นมูลค่า 8,600 ล้านบาท เพื่ อนำไปสนับสนุนโครงการระบบขนส่งที่ลดการก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Low carbon transportation) และ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) ที่ออก Green bond มูลค่า 5,000 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้สำหรับโครงการด้านพลังงาน หมุนเวียน (Renewable energy) 

บทความนี้จัดทำและเผยแพร่โดยทีมงาน Krungthai COMPASS 

การเติบโตของ “ESG Bond” ในไทย นอกจากมาจากแรงผลักดันด้าน Supply แล้ว ยังเกิดจากการตอบรับที่ดีของ Demand ทั้งนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายใหญ่และ รายย่อยอีกด้วย ดังจะเห็นได้จากการที่มีนักลงทุนต้องการซื้อ Sustainability bond ในล็อตแรกของปี 2020 ของกระทรวงการคลังมากกว่าที่มีอยู่ถึง 3.05 เท่า เช่นเดียวกับ Green Bond ของ BTS ที่มีนักลงทุนแสดงความจำนงลงทุนกว่า 3.3 เท่า ส่วนกรณี Green Bond ของ บมจ. ราช กรุ๊ป (RATCH) พบว่ามียอดแสดงความจำนงลงทุนรวม กว่า 9 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ทั้งหมดที่เสนอขาย ยิ่งไปกว่า นั้น ในบางรุน่ ยังพบว่า สัดส่วนนี้ สูงเกินกว่า 13 เท่าของมูลค่าที่เสนอขาย อีกปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนให้ “ESG Bond” ในไทยเติบโตเร็ว คือ การสนับสนุนจาก หน่วยงานกำกับดูแล เช่น ก.ล.ต. ได้เริ่มมีการกำหนดกฎเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติใน การเสนอขาย “ESG Bond” ที่ชัดเจนตั้งแต่ปี 2018 นอกจากนั้น ยังได้มีการยกเว้น ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขออนุญาตและค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายตราสารหนี้ (Filing) สำหรับ “ESG Bond” จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2021 ตลอดจนการผลักดันให้มี Reviewer หรือคนที่ตรวจสอบว่าหุ้นกู้นี้เป็น “ESG Bond” หรือไม่ ที่เป็น Local Firm ด้วย พร้อมทั้งส่งเสริมให้กองทุนต่างๆ หันมาลงทุนในหุ้นกู้เพื่ อความยั่งยืน มากขึ้น

Krungthai COMPASS มองว่าในอนาคต ตลาด “ESG Bond” ของไทย จะเติบโตเพิ่มขึ้นตำมทิศทำงการปฏิรูปเศรษฐกิจที่มุ่งไปสู่Green Recovery โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักมาจากการให้ความสำคัญในเรื่อง ESG ของภาคเอกชน และแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วย โมเดลเศรษฐกิจ BCG หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) ปี 2021-2026 ของภาครัฐ ซึ่ง Krungthai COMPASS ประเมินว่าจะทำให้การลงทุนเพิ่ม อย่างน้อย 8.2 แสนล้านบาทในช่วง 5 ปีข้างหน้า ส่วนฝั่งสำนักงานบริหาร หนี้สาธารณะ (สบน.) เผยว่ามีแผนที่จะออก Sustainability Bond ต่อเนื่อง เพื่อให้มียอดเงินคงค้างขั้นต่าอยู่ในระดับ 1 แสนล้านบาท จากปัจจุบันอยู่ ที่ 6.5 หม่ืนล้านบาท หลังล่าสุดได้มีการออกเพิ่มอีก 1.5 หมื่นล้านบาทใน เดือน ม.ค. 2021 นอกจากนั้น สบน. จะเร่งสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจมีการ ออก Green Bond และ Social Bond มากขึ้น อาทิ ส่งเสริมให้สำนักงาน คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) พิจารณาเพิ่มคะแนนให้กับ รัฐวิสาหกิจที่มีการออกหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นพิเศษ “ESG Bond” จึงนับเป็นอีกหนึ่งทำงเลือกที่น่ำสนใจ สำหรับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการระดมทุน ตลอดจนทางเลือกใหม่ๆ สำหรับนักลงทุน และยัง ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยแก้ไขปัญหา สภาวะโลกร้อน ผ่อนคลายปัญหาสังคม และปูพรม สู่ความยั่งยืนให้แก่ประเทศได้อีกด้วย

 
ESG Bond… เทรนด์การระดมทุนและการลงทุนใหม่ ตอบโจทย์ความยั่งยืนของไทย
 

บทความที่เกี่ยวข้อง

FBS
ความผันผวนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ โดย FBS - Nov 20, 2019

ความผันผวนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกามีการปรับตัวร่วงลงอย่างต่อเนื่องในเจ็ดวันที่ผ่านมาจากระดับ 1.95% ร่วงลงมาถึง 1.73%...

ESG Bond… เทรนด์การระดมทุนและการลงทุนใหม่ ตอบโจทย์ความยั่งยืนของไทย

แสดงความคิดเห็น

เกณฑ์การแสดงความคิดเห็น

เราสนับสนุนให้ท่านได้ใช้ช่องทางการแสดงความคิดเห็นนี้เพื่อสื่อสารสัมพันธ์กับผู้ใช้เว็บไซต์อื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนในทัศนคติและสอบถามข้อสงสัยกับผู้เขียนและสอบถามซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตามเพื่อให้การสื่อสารสัมพันธ์นี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยที่เราทุกคนต้องการและคาดหวังดังนี้กรุณาพึงระลึกในข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้:  

  • มีเนื้อหาสาระ การสนทนาควรมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ
  • เอาใจใส่และตรงประเด็น กรุณาโพสต์ในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องที่กำลังอภิปราย
  • ให้เกียรติ แม้ในการแสดงความคิดเห็นเชิงลบก็ตามควรต้องกระทำในลักษณะสร้างสรรค์และสุภาพ
  • ใช้สไตล์การเขียนมาตรฐานทั่วไป ที่รวมถึงการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและตัวอักษรใหญ่เล็ก
  • หมายเหตุ: ข้อความและลิงค์ประเภทสแปมและ/หรือเพื่อการส่งเสริมการขายที่ปรากฎในการแสดงความคิดเห็นจะถูกลบทิ้ง
  • หลีกเลี่ยงการลบหลู่ การให้ร้ายผู้อื่น และการกล่าวโจมตีโดยส่วนตัว ที่กระทำต่อผู้เขียนเนื้อหาในเว็บหรือต่อผู้ใช้เว็บไซต์คนอื่น
  • เฉพาะภาษาไทยเท่านั้น สามารถแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาไทยเท่านั้น

ผู้ที่โพสต์เนื้อหาข้อความสแปมหรือใช้เว็บไซต์นี้ไปในทางผิดจะถูกลบรายชื่อทิ้งจากเว็บไซต์และถูกปิดกั้นการลงทะเบียนเป็นสมาชิกในอนาคตซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจของเว็บไซต์ Investing.com

เขียนบรรยายความคิดของคุณได้ที่นี่
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
และโพสต์บน :
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ ความคิดเห็นของคุณทั้งหมดจะอยู่ระหว่างการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ ดังนั้นอาจใช้เวลาระยะหนึ่งก่อนที่จะปรากฎบนเว็บไซต์ของเรา
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
เพิ่มกราฟไว้ในคอมเมนต์
ยืนยันการบล็อก

คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?

เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้

%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว

เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง

รายงานความคิดเห็นนี้

ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้

ความคิดเห็นได้รับการติดธงเตือน

ขอบคุณ!

รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน
สมัครสมาชิกด้วย Google
หรือ
สมัครสมาชิกด้วยอีเมล