ข่าวเด่น
เสนอซื้อเสนอขาย
ประเภทตราสารทั้งหมด

โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง

Investing Pro 0
โอกาสสุดท้าย: ปลดล็อกข้อมูลพรีเมียมด้วย รับส่วนลด 60%
ปิด

Thoresen Thai Agencies DRC (TTAt)

สร้างการแจ้งเตือน
ใหม่!
สร้างการแจ้งเตือน
เว็บไซต์
 • ระบบข้อความแจ้งเตือน
 • เพื่อใช้ในฟีเจอร์นี้กรุณาลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีของคุณ
แอพฯ บนมือถือ
 • เพื่อใช้ในฟีเจอร์นี้กรุณาลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีของคุณ
 • ต้องแน่ใจว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยโปรไฟล์ผู้ใช้เดียวกัน

สภาวะเงื่อนไข

ความถี่

หนึ่งครั้ง
%

ความถี่

ความถี่

วิธีการส่งข้อความแจ้งเตือน

สถานะ

เพิ่ม/ลบจากพอร์ตลงทุน เพิ่มเข้าสู่พอร์ตลงทุน
เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์
เพิ่มสถานะ

ได้เพิ่มสถานะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับ:

กรุณาระบุชื่อของพอร์ตถือครองของคุณ
 
0.1650 +0.0090    +5.77%
08/12 - ปิดตลาด. สกุลเงิน EUR ( การปฏิเสธความรับผิด )
ประเภท:  หลักทรัพย์
ตลาด :  เยอรมนี
ISIN:  TH0535010R13 
S/N:  812877
 • ปริมาณการซื้อขาย : 0
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย: 0.1230 / 0.2040
 • ช่วงระยะของวัน: 0.1530 - 0.1650
Thoresen Thai Agencies DRC 0.1650 +0.0090 +5.77%

งบดุล TTAt

 
หน้าเว็บเพจนี้จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับงบดุลสำหรับ Thoresen Thai Agencies DRC ซึ่งสรุปฐานะทางการเงินของบริษัทที่รวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับวันสิ้นระยะบัญชีล่าสุดแต่ละระยะจำนวน 4 ระยะ (ในลักษณะแบบไตรมาสหรือแบบประจำปี)
รายปีรายไตรมาส
InvestingPro งบดุลขั้นสูง
สิ้นสุดงวดบัญชี: 2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
2022
31/12
สินทรัพย์สภาพคล่องรวม 18161.42 - 19439.28 18022.94
เงินสดและการลงทุนระยะสั้น 9609.08 11343.47 11931.67 10048.28
เงินสด - - - -
เงินสดและรายการเทียบเท่า 8119.9 - 9981.56 8430.31
การลงทุนระยะสั้น 152.3 204.84 300.58 293.61
ลูกหนี้รวม, สุทธิ 6849.53 - 5471.22 5809.19
ลูกหนี้การค้า - การค้า, สุทธิ 4783.28 - 3315.33 3610.91
สินค้าคงคลังรวม 1223.98 - 1535.87 1804.98
ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปก่อนล่วงหน้า 225.42 - 272.24 291.25
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ , รวม 253.42 224.77 228.27 69.25
สินทรัพย์รวม 44459.49 - 43466.17 41592.68
ทรัพย์สิน/อาคาร/เครื่องมือเครื่องใช้, รวม - สุทธิ 17730.16 - 16905.52 16622.38
ทรัพย์สิน/อาคาร/เครื่องมือเครื่องใช้, รวม - ขั้นต้น - - - 41611.6
ค่าเสื่อมราคาสะสม, ทั้งหมด - - - -24989.22
ค่าความนิยม, สุทธิ 6.64 - 6.07 6.07
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน, สุทธิ 235.41 249.86 240.51 229.48
การลงทุนระยะยาว 3954.4 - 3286.73 3433.38
ตั๋วรับเงิน 707.52 - 646.15 700.15
สินทรัพย์ระยะยาวอื่นๆ, รวม 4023.78 - 3166.83 2891.03
สินทรัพย์อื่นๆ, รวม -2176.55 -1320.62 174.01 -431.46
หนี้สินหมุนเวียนรวม 6838.83 - 7501.06 8453.18
เจ้าหนี้การค้า 1929.81 - 1489.44 1704.66
เจ้าหนี้/ค้างจ่าย - - - -
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 1523.41 1154.73 1195.52 1303.74
ตั๋วเงินจ่าย/หนี้สินระยะสั้น 270.42 - 526.96 733.52
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนดชำระหนึ่งปี/สัญญาเช่าลงทุน 1905.31 - 3442.04 3789.82
หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ, รวม 1209.87 1004.3 847.1 921.44
หนี้สินรวม 14926.82 - 15875.2 13866.62
หนี้สินระยะยาวรวม 7739.52 7982.97 8045.69 5089.9
หนี้สินระยะยาว 6946.33 - 7228.42 4189.3
ภาระผูกพันสัญญาเช่าลงทุน 793.19 874.59 817.27 900.59
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 35.65 - 26.16 26.73
ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 3385.67 - 3072.58 3191.81
หนี้สินอื่นๆ, รวม -6007.07 -6292.96 -6342.1 -7015.82
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 29532.67 28522.81 27590.97 27726.05
หุ้นบุริมสิทธิชนิดไถ่ถอนคืนได้, รวม - - - -
หุ้นบุริมสิทธิ - ที่ไม่ใช่ชนิดไถ่ถอนคืนได้, สุทธิ - - - -
หุ้นสามัญ, ทั้งหมด 1822.46 - 1822.46 1822.46
ส่วนเกินทุน 16060.02 16060.02 16060.02 16060.02
กำไรสะสม (ขาดทุนสะสม) 5986.83 - 5384.28 5169.31
หุ้นซื้อคืน - หุ้นสามัญ - - - -
การค้ำประกันหนี้สินในโครงการสิทธิที่จะซื้อหุ้นในราคาที่กำหนดของพนักงาน - - - -
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นแล้ว - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นอื่นๆ, รวม 5663.36 5028.21 4324.21 4674.26
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 44459.49 - 43466.17 41592.68
จำนวนหุ้นสามัญรวมที่อยู่ในมือผู้ถือหุ้น 1822.46 1822.46 1822.46 1822.46
จำนวนหุ้นบุริมสิทธิรวมที่อยู่ในมือผู้ถือหุ้น - - - -
* หน่วยเป็นล้าน THB (ยกเว้นสำหรับในรายการต่อหุ้น)
InvestingPro
ไปยังแดชบอร์ด InvestingPro

เข้าถึงตัวชี้วัดกว่า 1,000 รายการ ด้วย InvestingPro

ดูข้อมูลเชิงลึกขั้นสูงเกี่ยวกับงบดุลซึ่งรวมถึง อัตราการเติบโตและตัวชี้วัดที่ให้ภาพรวมเชิงลึกเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานย้อนหลังและคาดการณ์ของบริษัท

 
เกณฑ์การแสดงความคิดเห็น

เราสนับสนุนให้ท่านได้ใช้ช่องทางการแสดงความคิดเห็นนี้เพื่อสื่อสารสัมพันธ์กับผู้ใช้เว็บไซต์อื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนในทัศนคติและสอบถามข้อสงสัยกับผู้เขียนและสอบถามซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตามเพื่อให้การสื่อสารสัมพันธ์นี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยที่เราทุกคนต้องการและคาดหวังดังนี้กรุณาพึงระลึกในข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้:  

 • มีเนื้อหาสาระ การสนทนาควรมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ
 • เอาใจใส่และตรงประเด็น กรุณาโพสต์ในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องที่กำลังอภิปราย
 • ให้เกียรติ แม้ในการแสดงความคิดเห็นเชิงลบก็ตามควรต้องกระทำในลักษณะสร้างสรรค์และสุภาพ
 • ใช้สไตล์การเขียนมาตรฐานทั่วไป ที่รวมถึงการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและตัวอักษรใหญ่เล็ก
 • หมายเหตุ: ข้อความและลิงค์ประเภทสแปมและ/หรือเพื่อการส่งเสริมการขายที่ปรากฎในการแสดงความคิดเห็นจะถูกลบทิ้ง
 • หลีกเลี่ยงการลบหลู่ การให้ร้ายผู้อื่น และการกล่าวโจมตีโดยส่วนตัว ที่กระทำต่อผู้เขียนเนื้อหาในเว็บหรือต่อผู้ใช้เว็บไซต์คนอื่น
 • เฉพาะภาษาไทยเท่านั้น สามารถแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาไทยเท่านั้น

ผู้ที่โพสต์เนื้อหาข้อความสแปมหรือใช้เว็บไซต์นี้ไปในทางผิดจะถูกลบรายชื่อทิ้งจากเว็บไซต์และถูกปิดกั้นการลงทะเบียนเป็นสมาชิกในอนาคตซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจของเว็บไซต์ Investing.com

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ TTAt

ถ่ายทอดความรู้ความคิดของคุณเกี่ยวกับ Thoresen Thai Agencies DRC
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
และโพสต์บน :
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ ความคิดเห็นของคุณทั้งหมดจะอยู่ระหว่างการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ ดังนั้นอาจใช้เวลาระยะหนึ่งก่อนที่จะปรากฎบนเว็บไซต์ของเรา
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
เพิ่มกราฟไว้ในคอมเมนต์
ยืนยันการบล็อก

คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?

เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้

%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว

เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง

รายงานความคิดเห็นนี้

ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้

ความคิดเห็นได้รับการติดธงเตือน

ขอบคุณ!

รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน
สมัครสมาชิกด้วย Google
หรือ
สมัครสมาชิกด้วยอีเมล