Bank of America Pm (BAC_pm)

22.11
+0.10(+0.45%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    143,092
  • ช่วงระยะของวัน:
    22.01 - 22.28
  • ช่วง 52 สัปดาห์:
    20.77 - 25.95
เงินปันผลตอบแทนสูงสุด

ผลตอบแทนเงินปันผลแสดงให้เห็นจำนวนเงินที่บริษัทจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทในลักษณะเงินปันผลรายปีต่อหนึ่งดอลลาร์ที่ได้ลงทุน ผลตอบแทนเงินปันผลนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงจำนวนเงินที่นักลงทุนจะได้รับนอกเหนือจากผลกำไรจากส่วนต่างราคาของหลักทรัพย์ (capital gain)

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ BAC_pm

ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร Bank of America Pm?
หรือ
ขณะนี้ตลาดได้ปิดทำการแล้ว ท่านสามารถโหวตได้ในระหว่างตลาดเปิดทำการ

การแสดงความคิดเห็นทั้งหมด

(0)