ข่าวเด่น
เสนอซื้อเสนอขาย
ประเภทตราสารทั้งหมด

โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง

รับส่วนลด 40% 0
ใหม่! 💥 รับ ProPicks เพื่อดูกลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทน ชนะดัชนี S&P 500 มากกว่า 1,183% รับส่วนลด 40%
ปิด

POSCO (PKX)

สร้างการแจ้งเตือน
ใหม่!
สร้างการแจ้งเตือน
เว็บไซต์
 • ระบบข้อความแจ้งเตือน
 • เพื่อใช้ในฟีเจอร์นี้กรุณาลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีของคุณ
แอพฯ บนมือถือ
 • เพื่อใช้ในฟีเจอร์นี้กรุณาลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีของคุณ
 • ต้องแน่ใจว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยโปรไฟล์ผู้ใช้เดียวกัน

สภาวะเงื่อนไข

ความถี่

หนึ่งครั้ง
%

ความถี่

ความถี่

ติดตามผลกำไรของตราสาร POSCO

วิธีการส่งข้อความแจ้งเตือน

สถานะ

เพิ่ม/ลบจากพอร์ตลงทุน เพิ่มเข้าสู่พอร์ตลงทุน
เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์
เพิ่มสถานะ

ได้เพิ่มสถานะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับ:

กรุณาระบุชื่อของพอร์ตถือครองของคุณ
 
71.64 +1.05    +1.49%
03:00:00 - ปิดตลาด. สกุลเงิน USD ( การปฏิเสธความรับผิด )
หลังเวลาทำการ
72.49
+0.85
+1.19%
6:30:38 - ข้อมูลเรียลไทม์
ประเภท:  หลักทรัพย์
 • ปริมาณการซื้อขาย : 150,616
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย: 71.00 / 87.50
 • ช่วงระยะของวัน: 70.86 - 72.04
POSCO 71.64 +1.05 +1.49%

งบดุล PKX

 
หน้าเว็บเพจนี้จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับงบดุลสำหรับ POSCO ซึ่งสรุปฐานะทางการเงินของบริษัทที่รวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับวันสิ้นระยะบัญชีล่าสุดแต่ละระยะจำนวน 4 ระยะ (ในลักษณะแบบไตรมาสหรือแบบประจำปี)
รายปีรายไตรมาส
InvestingPro งบดุลขั้นสูง
สิ้นสุดงวดบัญชี: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
สินทรัพย์สภาพคล่องรวม 46212298 48609033.94 50008040.24 50304175.09
เงินสดและการลงทุนระยะสั้น 6670879 19763841.95 19704147.74 19877481.05
เงินสด - - - -
เงินสดและรายการเทียบเท่า 6670879 7146999.5 6350139.88 7009046.11
การลงทุนระยะสั้น - 12616842.45 13354007.87 12868434.94
ลูกหนี้รวม, สุทธิ 13064810 13260590.45 13723247.69 13308861.64
ลูกหนี้การค้า - การค้า, สุทธิ 11015302 11485409.45 11532173.69 11317057.18
สินค้าคงคลังรวม 13825514 14154317.54 15028089.31 15028038.62
ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปก่อนล่วงหน้า - 288057.04 361270 347702
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ , รวม 12651095 1142226.96 1191285.5 1742091.78
สินทรัพย์รวม 100945394 102971276.41 103078752.2 102903717.08
ทรัพย์สิน/อาคาร/เครื่องมือเครื่องใช้, รวม - สุทธิ 35206248 34326109 33384658.49 32640530.55
ทรัพย์สิน/อาคาร/เครื่องมือเครื่องใช้, รวม - ขั้นต้น - 34326109 33384658.49 32640530.55
ค่าเสื่อมราคาสะสม, ทั้งหมด - - - -
ค่าความนิยม, สุทธิ - 442922 442922 442866
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน, สุทธิ 4714784 4321290.94 4375148.94 4350542.71
การลงทุนระยะยาว 5020264 5267493.01 4967453.69 5134314.33
ตั๋วรับเงิน 2049508 1530438 1838437 1702938.46
สินทรัพย์ระยะยาวอื่นๆ, รวม 6415018 5663485.86 5555170.01 5626886.36
สินทรัพย์อื่นๆ, รวม 16788581 19238481.16 20548130.82 21022971.74
หนี้สินหมุนเวียนรวม 21861518 22060416.93 21735614.38 22890086.81
เจ้าหนี้การค้า 5782825 5295207.16 5716327.89 5655890.95
เจ้าหนี้/ค้างจ่าย - - - -
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - 1019932 1167766 984287
ตั๋วเงินจ่าย/หนี้สินระยะสั้น 10959217 8191825.36 6452876.61 6456927.26
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนดชำระหนึ่งปี/สัญญาเช่าลงทุน - 4059842 4592620.59 5529927
หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ, รวม 5119476 3493610.41 3806023.29 4263054.6
หนี้สินรวม 41281497 42642629.4 43198916.8 43400038.28
หนี้สินระยะยาวรวม 15011163 16632360.78 17537862.44 16503752.62
หนี้สินระยะยาว 15011163 15841952.78 16794743.44 15783457.62
ภาระผูกพันสัญญาเช่าลงทุน - 790408 743119 720295
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 2760234 2995126.11 3009220.95 3038365.37
ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 5483048 5621480.31 5538478.64 5701459.32
หนี้สินอื่นๆ, รวม -19882973.12 -24725978.1 -11075136.22 -22889095.09
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 59663897 60328647 59879835.4 59503678.8
หุ้นบุริมสิทธิชนิดไถ่ถอนคืนได้, รวม - - - -
หุ้นบุริมสิทธิ - ที่ไม่ใช่ชนิดไถ่ถอนคืนได้, สุทธิ - - - -
หุ้นสามัญ, ทั้งหมด 482403 482403.12 482403.12 482403.12
ส่วนเกินทุน 1663334 1619144.78 1649268.83 1553475.67
กำไรสะสม (ขาดทุนสะสม) 53857514 54334033.68 54096128.7 53495209.85
หุ้นซื้อคืน - หุ้นสามัญ -1889658 -1886443.89 -1886443.89 -1886443.89
การค้ำประกันหนี้สินในโครงการสิทธิที่จะซื้อหุ้นในราคาที่กำหนดของพนักงาน - - - -
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นแล้ว - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นอื่นๆ, รวม 5550304 5779509.32 5538478.64 5859034.04
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 100945394 102971276.41 103078752.2 102903717.08
จำนวนหุ้นสามัญรวมที่อยู่ในมือผู้ถือหุ้น 75.88 75.88 75.88 75.88
จำนวนหุ้นบุริมสิทธิรวมที่อยู่ในมือผู้ถือหุ้น - - - -
* หน่วยเป็นล้าน KRW (ยกเว้นสำหรับในรายการต่อหุ้น)
InvestingPro
ไปยังแดชบอร์ด InvestingPro

เข้าถึงตัวชี้วัดกว่า 1,000 รายการ ด้วย InvestingPro

ดูข้อมูลเชิงลึกขั้นสูงเกี่ยวกับงบดุลซึ่งรวมถึง อัตราการเติบโตและตัวชี้วัดที่ให้ภาพรวมเชิงลึกเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานย้อนหลังและคาดการณ์ของบริษัท

 
เกณฑ์การแสดงความคิดเห็น

เราสนับสนุนให้ท่านได้ใช้ช่องทางการแสดงความคิดเห็นนี้เพื่อสื่อสารสัมพันธ์กับผู้ใช้เว็บไซต์อื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนในทัศนคติและสอบถามข้อสงสัยกับผู้เขียนและสอบถามซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตามเพื่อให้การสื่อสารสัมพันธ์นี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยที่เราทุกคนต้องการและคาดหวังดังนี้กรุณาพึงระลึกในข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้:  

 • มีเนื้อหาสาระ การสนทนาควรมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ
 • เอาใจใส่และตรงประเด็น กรุณาโพสต์ในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องที่กำลังอภิปราย
 • ให้เกียรติ แม้ในการแสดงความคิดเห็นเชิงลบก็ตามควรต้องกระทำในลักษณะสร้างสรรค์และสุภาพ
 • ใช้สไตล์การเขียนมาตรฐานทั่วไป ที่รวมถึงการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและตัวอักษรใหญ่เล็ก
 • หมายเหตุ: ข้อความและลิงค์ประเภทสแปมและ/หรือเพื่อการส่งเสริมการขายที่ปรากฎในการแสดงความคิดเห็นจะถูกลบทิ้ง
 • หลีกเลี่ยงการลบหลู่ การให้ร้ายผู้อื่น และการกล่าวโจมตีโดยส่วนตัว ที่กระทำต่อผู้เขียนเนื้อหาในเว็บหรือต่อผู้ใช้เว็บไซต์คนอื่น
 • เฉพาะภาษาไทยเท่านั้น สามารถแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาไทยเท่านั้น

ผู้ที่โพสต์เนื้อหาข้อความสแปมหรือใช้เว็บไซต์นี้ไปในทางผิดจะถูกลบรายชื่อทิ้งจากเว็บไซต์และถูกปิดกั้นการลงทะเบียนเป็นสมาชิกในอนาคตซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจของเว็บไซต์ Investing.com

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ PKX

ถ่ายทอดความรู้ความคิดของคุณเกี่ยวกับ POSCO
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
และโพสต์บน :
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ ความคิดเห็นของคุณทั้งหมดจะอยู่ระหว่างการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ ดังนั้นอาจใช้เวลาระยะหนึ่งก่อนที่จะปรากฎบนเว็บไซต์ของเรา
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
เพิ่มกราฟไว้ในคอมเมนต์
ยืนยันการบล็อก

คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?

เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้

%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว

เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง

รายงานความคิดเห็นนี้

ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้

ความคิดเห็นได้รับการติดธงเตือน

ขอบคุณ!

รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน
สมัครสมาชิกด้วย Google
หรือ
สมัครสมาชิกด้วยอีเมล