ข่าวเด่น
เสนอซื้อเสนอขาย
ประเภทตราสารทั้งหมด

โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง

Investing Pro 0
🚨 ข้อมูลระดับมือโปรของเราเผยให้เห็นผู้ชนะที่แท้จริงของช่วงฤดูกาลประกาศผลประกอบการ เข้าถึงข้อมูล
ปิด

Stanley Black Decker (SWK)

สร้างการแจ้งเตือน
ใหม่!
สร้างการแจ้งเตือน
เว็บไซต์
 • ระบบข้อความแจ้งเตือน
 • เพื่อใช้ในฟีเจอร์นี้กรุณาลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีของคุณ
แอพฯ บนมือถือ
 • เพื่อใช้ในฟีเจอร์นี้กรุณาลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีของคุณ
 • ต้องแน่ใจว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยโปรไฟล์ผู้ใช้เดียวกัน

สภาวะเงื่อนไข

ความถี่

หนึ่งครั้ง
%

ความถี่

ความถี่

ติดตามผลกำไรของตราสาร Stanley Black Decker

วิธีการส่งข้อความแจ้งเตือน

สถานะ

เพิ่ม/ลบจากพอร์ตลงทุน เพิ่มเข้าสู่พอร์ตลงทุน
เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์
เพิ่มสถานะ

ได้เพิ่มสถานะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับ:

กรุณาระบุชื่อของพอร์ตถือครองของคุณ
 
93.82 -2.07    -2.16%
04/02 - ปิดตลาด. สกุลเงิน USD ( การปฏิเสธความรับผิด )
ก่อนเปิดตลาด
93.59
-0.23
-0.25%
20:06:18 - ข้อมูลเรียลไทม์
ประเภท:  หลักทรัพย์
 • ปริมาณการซื้อขาย : 1,925,399
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย: 92.50 / 93.62
 • ช่วงระยะของวัน: 92.07 - 94.77
Stanley Black Decker 93.82 -2.07 -2.16%

งบดุล SWK

 
หน้าเว็บเพจนี้จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับงบดุลสำหรับ Stanley Black & Decker Inc ซึ่งสรุปฐานะทางการเงินของบริษัทที่รวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับวันสิ้นระยะบัญชีล่าสุดแต่ละระยะจำนวน 4 ระยะ (ในลักษณะแบบไตรมาสหรือแบบประจำปี)
รายปีรายไตรมาส
InvestingPro งบดุลขั้นสูง
สิ้นสุดงวดบัญชี: 2022
01/10
2022
02/07
2022
02/04
2022
01/01
สินทรัพย์สภาพคล่องรวม 8804.6 9972.8 9736.2 8526.4
เงินสดและการลงทุนระยะสั้น 408.7 282.3 165.8 142.3
เงินสด - - - -
เงินสดและรายการเทียบเท่า 408.7 282.3 165.8 142.3
การลงทุนระยะสั้น - - - -
ลูกหนี้รวม, สุทธิ 1503.2 1592.1 1842 1560.8
ลูกหนี้การค้า - การค้า, สุทธิ 1406.8 1489.4 1736.9 1381.4
สินค้าคงคลังรวม 6347.2 6635.5 6267.7 5446.8
ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปก่อนล่วงหน้า 436.8 506.8 495.3 507.3
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ , รวม 108.7 956.1 965.4 869.2
สินทรัพย์รวม 25523.9 29361.4 29358.7 28180
ทรัพย์สิน/อาคาร/เครื่องมือเครื่องใช้, รวม - สุทธิ 2708.3 2709.1 2785.7 2780.4
ทรัพย์สิน/อาคาร/เครื่องมือเครื่องใช้, รวม - ขั้นต้น - - - -
ค่าเสื่อมราคาสะสม, ทั้งหมด - - - -
ค่าความนิยม, สุทธิ 8354.6 8459.1 8597 8784.2
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน, สุทธิ 9.4 10.5 12.8 4699.5
การลงทุนระยะยาว - - - -
ตั๋วรับเงิน 96.4 102.7 105.1 -
สินทรัพย์ระยะยาวอื่นๆ, รวม 1150.1 3647.7 3599.5 3389.5
สินทรัพย์อื่นๆ, รวม 9449.6 10561.7 10018.6 -
หนี้สินหมุนเวียนรวม 7607 11760.7 10955 8767.4
เจ้าหนี้การค้า 2492.8 3138.8 3367.7 3438.9
เจ้าหนี้/ค้างจ่าย - - - -
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 2487.1 2269.6 1987.1 2655.6
ตั๋วเงินจ่าย/หนี้สินระยะสั้น 2569.2 5833 5086.4 2241.1
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนดชำระหนึ่งปี/สัญญาเช่าลงทุน 1.2 1.2 1.2 1.3
หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ, รวม 56.7 518.1 512.6 430.5
หนี้สินรวม 15975.2 20279.5 20003.9 16589.5
หนี้สินระยะยาวรวม 5350.5 5351.8 5355.5 4353.6
หนี้สินระยะยาว 5350.5 5351.8 5355.5 4353.6
ภาระผูกพันสัญญาเช่าลงทุน - - - -
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 674.3 625.9 662.8 711.2
ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 2.1 2.1 2 1.9
หนี้สินอื่นๆ, รวม -227.9 -3294 -2057.8 2755.4
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 9548.7 9081.9 9354.8 11590.5
หุ้นบุริมสิทธิชนิดไถ่ถอนคืนได้, รวม - - 620.3 620.3
หุ้นบุริมสิทธิ - ที่ไม่ใช่ชนิดไถ่ถอนคืนได้, สุทธิ 620.3 620.3 620.3 -
หุ้นสามัญ, ทั้งหมด 442.3 442.3 442.3 442.3
ส่วนเกินทุน 5023.4 5027.3 4705.5 4999.2
กำไรสะสม (ขาดทุนสะสม) 9504.1 8775 8801.4 8742.4
หุ้นซื้อคืน - หุ้นสามัญ -3617.2 -3634.1 -3343.4 -1368.1
การค้ำประกันหนี้สินในโครงการสิทธิที่จะซื้อหุ้นในราคาที่กำหนดของพนักงาน - - - -
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นแล้ว - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นอื่นๆ, รวม -2424.2 -2148.9 -1871.3 -1845.6
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 25523.9 29361.4 29358.7 28180
จำนวนหุ้นสามัญรวมที่อยู่ในมือผู้ถือหุ้น 147.94 147.8 150.94 163.33
จำนวนหุ้นบุริมสิทธิรวมที่อยู่ในมือผู้ถือหุ้น - - - -
* หน่วยเป็นล้าน USD (ยกเว้นสำหรับในรายการต่อหุ้น)
InvestingPro
ไปยังแดชบอร์ด InvestingPro

เข้าถึงตัวชี้วัดกว่า 1,000 รายการ ด้วย InvestingPro

ดูข้อมูลเชิงลึกขั้นสูงเกี่ยวกับงบดุลซึ่งรวมถึง อัตราการเติบโตและตัวชี้วัดที่ให้ภาพรวมเชิงลึกเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานย้อนหลังและคาดการณ์ของบริษัท

 
เกณฑ์การแสดงความคิดเห็น

เราสนับสนุนให้ท่านได้ใช้ช่องทางการแสดงความคิดเห็นนี้เพื่อสื่อสารสัมพันธ์กับผู้ใช้เว็บไซต์อื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนในทัศนคติและสอบถามข้อสงสัยกับผู้เขียนและสอบถามซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตามเพื่อให้การสื่อสารสัมพันธ์นี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยที่เราทุกคนต้องการและคาดหวังดังนี้กรุณาพึงระลึกในข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้:  

 • มีเนื้อหาสาระ การสนทนาควรมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ
 • เอาใจใส่และตรงประเด็น กรุณาโพสต์ในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องที่กำลังอภิปราย
 • ให้เกียรติ แม้ในการแสดงความคิดเห็นเชิงลบก็ตามควรต้องกระทำในลักษณะสร้างสรรค์และสุภาพ
 • ใช้สไตล์การเขียนมาตรฐานทั่วไป ที่รวมถึงการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและตัวอักษรใหญ่เล็ก
 • หมายเหตุ: ข้อความและลิงค์ประเภทสแปมและ/หรือเพื่อการส่งเสริมการขายที่ปรากฎในการแสดงความคิดเห็นจะถูกลบทิ้ง
 • หลีกเลี่ยงการลบหลู่ การให้ร้ายผู้อื่น และการกล่าวโจมตีโดยส่วนตัว ที่กระทำต่อผู้เขียนเนื้อหาในเว็บหรือต่อผู้ใช้เว็บไซต์คนอื่น
 • เฉพาะภาษาไทยเท่านั้น สามารถแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาไทยเท่านั้น

ผู้ที่โพสต์เนื้อหาข้อความสแปมหรือใช้เว็บไซต์นี้ไปในทางผิดจะถูกลบรายชื่อทิ้งจากเว็บไซต์และถูกปิดกั้นการลงทะเบียนเป็นสมาชิกในอนาคตซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจของเว็บไซต์ Investing.com

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ SWK

ถ่ายทอดความรู้ความคิดของคุณเกี่ยวกับ Stanley Black & Decker Inc
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
และโพสต์บน :
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ ความคิดเห็นของคุณทั้งหมดจะอยู่ระหว่างการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ ดังนั้นอาจใช้เวลาระยะหนึ่งก่อนที่จะปรากฎบนเว็บไซต์ของเรา
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
เพิ่มกราฟไว้ในคอมเมนต์
ยืนยันการบล็อก

คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?

เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้

%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว

เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง

รายงานความคิดเห็นนี้

ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้

ความคิดเห็นได้รับการติดธงเตือน

ขอบคุณ!

รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน
สมัครสมาชิกด้วย Google
หรือ
สมัครสมาชิกด้วยอีเมล