ข่าวเด่น
เสนอซื้อเสนอขาย
ประเภทตราสารทั้งหมด

โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง

Investing Pro 0
💎 เข้าถึงเครื่องมือวิเคราะห์ตลาดที่นักลงทุนหลายพันคนต่างไว้วางใจ เริ่มต้นเลย
ปิด

Sansiri (NYVJt)

สร้างการแจ้งเตือน
ใหม่!
สร้างการแจ้งเตือน
เว็บไซต์
 • ระบบข้อความแจ้งเตือน
 • เพื่อใช้ในฟีเจอร์นี้กรุณาลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีของคุณ
แอพฯ บนมือถือ
 • เพื่อใช้ในฟีเจอร์นี้กรุณาลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีของคุณ
 • ต้องแน่ใจว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยโปรไฟล์ผู้ใช้เดียวกัน

สภาวะเงื่อนไข

ความถี่

หนึ่งครั้ง
%

ความถี่

ความถี่

วิธีการส่งข้อความแจ้งเตือน

สถานะ

เพิ่ม/ลบจากพอร์ตลงทุน เพิ่มเข้าสู่พอร์ตลงทุน
เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์
เพิ่มสถานะ

ได้เพิ่มสถานะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับ:

กรุณาระบุชื่อของพอร์ตถือครองของคุณ
 
0.0440 -0.0005    -1.12%
21:20:00 - ปิดตลาด. สกุลเงิน EUR ( การปฏิเสธความรับผิด )
ประเภท:  หลักทรัพย์
ตลาด :  เยอรมนี
ISIN:  TH0577010R15 
S/N:  357533
 • ปริมาณการซื้อขาย : 0
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย: 0.0000 / 0.0000
 • ช่วงระยะของวัน: 0.0440 - 0.0440
Sansiri 0.0440 -0.0005 -1.12%

งบดุล NYVJt

 
หน้าเว็บเพจนี้จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับงบดุลสำหรับ Sansiri PCL ซึ่งสรุปฐานะทางการเงินของบริษัทที่รวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับวันสิ้นระยะบัญชีล่าสุดแต่ละระยะจำนวน 4 ระยะ (ในลักษณะแบบไตรมาสหรือแบบประจำปี)
รายปีรายไตรมาส
InvestingPro งบดุลขั้นสูง
สิ้นสุดงวดบัญชี: 2023
30/06
2023
31/03
2022
31/12
2022
30/09
สินทรัพย์สภาพคล่องรวม 103912.75 101199.55 97254.41 96410.61
เงินสดและการลงทุนระยะสั้น 4311.99 3212.13 2820.36 3080.02
เงินสด - - - -
เงินสดและรายการเทียบเท่า 4222.65 3115.1 2659.68 3039.24
การลงทุนระยะสั้น 89.34 97.02 - 40.77
ลูกหนี้รวม, สุทธิ 1483.03 2065.49 2170.49 2378.66
ลูกหนี้การค้า - การค้า, สุทธิ 1019.79 963.24 982.56 1070.48
สินค้าคงคลังรวม 92498.8 91073.88 85859.15 85055.54
ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปก่อนล่วงหน้า 195.93 165.78 97.87 104.35
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ , รวม 5423 4682.27 6306.54 5792.05
สินทรัพย์รวม 139816.5 134734.07 127451.47 127887.82
ทรัพย์สิน/อาคาร/เครื่องมือเครื่องใช้, รวม - สุทธิ 8532.44 8261.45 4906.33 4953.23
ทรัพย์สิน/อาคาร/เครื่องมือเครื่องใช้, รวม - ขั้นต้น - - 7316.58 -
ค่าเสื่อมราคาสะสม, ทั้งหมด - - -2410.25 -
ค่าความนิยม, สุทธิ 841 802.37 814.38 901.05
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน, สุทธิ 4004.76 3895.19 4009.48 4441.94
การลงทุนระยะยาว 4876.66 4689.41 4571.37 4533.54
ตั๋วรับเงิน - - - -
สินทรัพย์ระยะยาวอื่นๆ, รวม 12788.26 12593.46 - 13381.76
สินทรัพย์อื่นๆ, รวม 101851.99 98182.57 94630.63 93083.56
หนี้สินหมุนเวียนรวม 33270.61 35085.04 42316.26 38881.94
เจ้าหนี้การค้า 1745.29 1516.73 - 1557.2
เจ้าหนี้/ค้างจ่าย - - - -
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 1264.72 959.82 - 910.68
ตั๋วเงินจ่าย/หนี้สินระยะสั้น 7709.44 8556.42 9894.31 9796.96
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนดชำระหนึ่งปี/สัญญาเช่าลงทุน 15508.47 17350.91 - 19259.24
หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ, รวม 7042.69 6701.16 6999.27 7357.87
หนี้สินรวม 92863.28 88659.27 83410.96 85636.17
หนี้สินระยะยาวรวม 51574.23 48205.14 39922.13 45028.67
หนี้สินระยะยาว 50245.84 46842.57 38512.49 43575.8
ภาระผูกพันสัญญาเช่าลงทุน 1328.39 1362.57 1409.64 1452.87
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - - - 11.73
ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 1581.36 1627.53 - 1634.93
หนี้สินอื่นๆ, รวม -21072.34 -4814.86 -32308.06 -32985.62
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 46953.21 46074.8 44040.51 42251.65
หุ้นบุริมสิทธิชนิดไถ่ถอนคืนได้, รวม - - - -
หุ้นบุริมสิทธิ - ที่ไม่ใช่ชนิดไถ่ถอนคืนได้, สุทธิ - - - -
หุ้นสามัญ, ทั้งหมด 16981.5 16556.6 - 15927.86
ส่วนเกินทุน 2447.77 2423.03 - 2359.81
กำไรสะสม (ขาดทุนสะสม) 19446.56 19609.21 18109.1 16360.28
หุ้นซื้อคืน - หุ้นสามัญ - - - -
การค้ำประกันหนี้สินในโครงการสิทธิที่จะซื้อหุ้นในราคาที่กำหนดของพนักงาน - - - -
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นแล้ว - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นอื่นๆ, รวม 8077.37 7485.96 7595.64 7603.7
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 139816.5 134734.07 127451.47 127887.82
จำนวนหุ้นสามัญรวมที่อยู่ในมือผู้ถือหุ้น 16421.06 15473.46 14923.13 14885.85
จำนวนหุ้นบุริมสิทธิรวมที่อยู่ในมือผู้ถือหุ้น - - - -
* หน่วยเป็นล้าน THB (ยกเว้นสำหรับในรายการต่อหุ้น)
InvestingPro
ไปยังแดชบอร์ด InvestingPro

เข้าถึงตัวชี้วัดกว่า 1,000 รายการ ด้วย InvestingPro

ดูข้อมูลเชิงลึกขั้นสูงเกี่ยวกับงบดุลซึ่งรวมถึง อัตราการเติบโตและตัวชี้วัดที่ให้ภาพรวมเชิงลึกเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานย้อนหลังและคาดการณ์ของบริษัท

 
เกณฑ์การแสดงความคิดเห็น

เราสนับสนุนให้ท่านได้ใช้ช่องทางการแสดงความคิดเห็นนี้เพื่อสื่อสารสัมพันธ์กับผู้ใช้เว็บไซต์อื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนในทัศนคติและสอบถามข้อสงสัยกับผู้เขียนและสอบถามซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตามเพื่อให้การสื่อสารสัมพันธ์นี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยที่เราทุกคนต้องการและคาดหวังดังนี้กรุณาพึงระลึกในข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้:  

 • มีเนื้อหาสาระ การสนทนาควรมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ
 • เอาใจใส่และตรงประเด็น กรุณาโพสต์ในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องที่กำลังอภิปราย
 • ให้เกียรติ แม้ในการแสดงความคิดเห็นเชิงลบก็ตามควรต้องกระทำในลักษณะสร้างสรรค์และสุภาพ
 • ใช้สไตล์การเขียนมาตรฐานทั่วไป ที่รวมถึงการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและตัวอักษรใหญ่เล็ก
 • หมายเหตุ: ข้อความและลิงค์ประเภทสแปมและ/หรือเพื่อการส่งเสริมการขายที่ปรากฎในการแสดงความคิดเห็นจะถูกลบทิ้ง
 • หลีกเลี่ยงการลบหลู่ การให้ร้ายผู้อื่น และการกล่าวโจมตีโดยส่วนตัว ที่กระทำต่อผู้เขียนเนื้อหาในเว็บหรือต่อผู้ใช้เว็บไซต์คนอื่น
 • เฉพาะภาษาไทยเท่านั้น สามารถแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาไทยเท่านั้น

ผู้ที่โพสต์เนื้อหาข้อความสแปมหรือใช้เว็บไซต์นี้ไปในทางผิดจะถูกลบรายชื่อทิ้งจากเว็บไซต์และถูกปิดกั้นการลงทะเบียนเป็นสมาชิกในอนาคตซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจของเว็บไซต์ Investing.com

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ NYVJt

ถ่ายทอดความรู้ความคิดของคุณเกี่ยวกับ Sansiri PCL
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
และโพสต์บน :
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ ความคิดเห็นของคุณทั้งหมดจะอยู่ระหว่างการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ ดังนั้นอาจใช้เวลาระยะหนึ่งก่อนที่จะปรากฎบนเว็บไซต์ของเรา
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
เพิ่มกราฟไว้ในคอมเมนต์
ยืนยันการบล็อก

คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?

เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้

%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว

เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง

รายงานความคิดเห็นนี้

ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้

ความคิดเห็นได้รับการติดธงเตือน

ขอบคุณ!

รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน
สมัครสมาชิกด้วย Google
หรือ
สมัครสมาชิกด้วยอีเมล