Pfizer (PFE)

35.450
+0.750(+2.16%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    42,912
  • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
    0.000/0.000
  • ช่วงระยะของวัน:
    34.500 - 35.650
เงินปันผลตอบแทนสูงสุด

ผลตอบแทนเงินปันผลแสดงให้เห็นจำนวนเงินที่บริษัทจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทในลักษณะเงินปันผลรายปีต่อหนึ่งดอลลาร์ที่ได้ลงทุน ผลตอบแทนเงินปันผลนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงจำนวนเงินที่นักลงทุนจะได้รับนอกเหนือจากผลกำไรจากส่วนต่างราคาของหลักทรัพย์ (capital gain)

บทวิเคราะห์ PFE