Mitsubishi UFJ Financial (8306)

652.7
-15.0(-2.25%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    73,774,300
  • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
    652.6/654.1
  • ช่วงระยะของวัน:
    648.5 - 657.7
เงินปันผลตอบแทนสูงสุด

ผลตอบแทนเงินปันผลแสดงให้เห็นจำนวนเงินที่บริษัทจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทในลักษณะเงินปันผลรายปีต่อหนึ่งดอลลาร์ที่ได้ลงทุน ผลตอบแทนเงินปันผลนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงจำนวนเงินที่นักลงทุนจะได้รับนอกเหนือจากผลกำไรจากส่วนต่างราคาของหลักทรัพย์ (capital gain)

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 8306

ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร Mitsubishi UFJ Financial?
หรือ
ขณะนี้ตลาดได้ปิดทำการแล้ว ท่านสามารถโหวตได้ในระหว่างตลาดเปิดทำการ

การแสดงความคิดเห็นทั้งหมด

(0)