Ford Motor (0P4F)

12.09
+0.04(+0.37%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    22,882
  • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
    0.00/0.00
  • ช่วงระยะของวัน:
    12.09 - 12.09
เงินปันผลตอบแทนสูงสุด

ผลตอบแทนเงินปันผลแสดงให้เห็นจำนวนเงินที่บริษัทจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทในลักษณะเงินปันผลรายปีต่อหนึ่งดอลลาร์ที่ได้ลงทุน ผลตอบแทนเงินปันผลนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงจำนวนเงินที่นักลงทุนจะได้รับนอกเหนือจากผลกำไรจากส่วนต่างราคาของหลักทรัพย์ (capital gain)

บทวิเคราะห์ 0P4F