Ford Motor (0P4F)

12.47
+0.39(+3.23%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    99,911
  • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
    0.00/0.00
  • ช่วงระยะของวัน:
    12.47 - 12.47
เงินปันผลตอบแทนสูงสุด

ผลตอบแทนเงินปันผลแสดงให้เห็นจำนวนเงินที่บริษัทจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทในลักษณะเงินปันผลรายปีต่อหนึ่งดอลลาร์ที่ได้ลงทุน ผลตอบแทนเงินปันผลนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงจำนวนเงินที่นักลงทุนจะได้รับนอกเหนือจากผลกำไรจากส่วนต่างราคาของหลักทรัพย์ (capital gain)

ข่าว 0P4F