ข่าวเด่น
เสนอซื้อเสนอขาย
ประเภทตราสารทั้งหมด

โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง

รับส่วนลด 50% 0
ปลดล็อคข้อมูลพรีเมียม: ส่วนลดสูงสุดถึง 50% InvestingPro รับส่วนลด
ปิด

เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ (EARTH)

สร้างการแจ้งเตือน
ใหม่!
สร้างการแจ้งเตือน
เว็บไซต์
 • ระบบข้อความแจ้งเตือน
 • เพื่อใช้ในฟีเจอร์นี้กรุณาลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีของคุณ
แอพฯ บนมือถือ
 • เพื่อใช้ในฟีเจอร์นี้กรุณาลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีของคุณ
 • ต้องแน่ใจว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยโปรไฟล์ผู้ใช้เดียวกัน

สภาวะเงื่อนไข

ความถี่

หนึ่งครั้ง
%

ความถี่

ความถี่

วิธีการส่งข้อความแจ้งเตือน

สถานะ

เพิ่ม/ลบจากพอร์ตลงทุน เพิ่มเข้าสู่พอร์ตลงทุน
เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์
เพิ่มสถานะ

ได้เพิ่มสถานะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับ:

กรุณาระบุชื่อของพอร์ตถือครองของคุณ
 
นี่คือข้อมูลในอดีตของ เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ, สำหรับข้อมูลแบบเรียลไทม์ โปรดค้นหาใหม่อีกครั้ง
0.370 0.000    0.00%
04/02 - ปิดตลาด. สกุลเงิน THB ( การปฏิเสธความรับผิด )
ประเภท:  หลักทรัพย์
ตลาด :  ไทย
ISIN:  TH0551010Y03 
 • ปริมาณการซื้อขาย : 0
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย: 0.000 / 0.000
 • ช่วงระยะของวัน: 0.280 - 0.370
เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ 0.370 0.000 0.00%

งบดุล EARTH

 
หน้าเว็บเพจนี้จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับงบดุลสำหรับ เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด ซึ่งสรุปฐานะทางการเงินของบริษัทที่รวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับวันสิ้นระยะบัญชีล่าสุดแต่ละระยะจำนวน 4 ระยะ (ในลักษณะแบบไตรมาสหรือแบบประจำปี)
รายปีรายไตรมาส
งบดุลขั้นสูง
สิ้นสุดงวดบัญชี: 2017
30/06
2017
31/03
2016
31/12
2016
30/09
สินทรัพย์สภาพคล่องรวม 15222.5 17589.2 15917.34 14727.84
เงินสดและการลงทุนระยะสั้น 904.4 1238.47 1861.1 661.05
เงินสด - - - -
เงินสดและรายการเทียบเท่า 904.4 1238.47 1861.1 661.05
การลงทุนระยะสั้น - - - -
ลูกหนี้รวม, สุทธิ 5149.86 5833.74 4568.2 4914.45
ลูกหนี้การค้า - การค้า, สุทธิ 5048.37 5652.79 4470.12 4802.36
สินค้าคงคลังรวม 8969.66 10438.57 9378.3 9099.53
ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปก่อนล่วงหน้า 100.56 69.47 100.76 43.14
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ , รวม 98.03 8.94 8.97 9.67
สินทรัพย์รวม 33159.61 35725.08 34056.23 31905.04
ทรัพย์สิน/อาคาร/เครื่องมือเครื่องใช้, รวม - สุทธิ 1788.3 1821.28 1899.38 1847.22
ทรัพย์สิน/อาคาร/เครื่องมือเครื่องใช้, รวม - ขั้นต้น 1971.64 1974.82 1972.21 1976.98
ค่าเสื่อมราคาสะสม, ทั้งหมด -187.5 -182.73 -175.63 -173.03
ค่าความนิยม, สุทธิ - - - -
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน, สุทธิ 8097.52 8209.38 8538.56 8269.57
การลงทุนระยะยาว 176.35 178.79 185.95 180.08
ตั๋วรับเงิน - - - -
สินทรัพย์ระยะยาวอื่นๆ, รวม 7874.94 7926.44 7515.01 6880.33
สินทรัพย์อื่นๆ, รวม - - - -
หนี้สินหมุนเวียนรวม 23258.22 16763.47 14412 15443.19
เจ้าหนี้การค้า 134.67 664.56 325.11 376.01
เจ้าหนี้/ค้างจ่าย - - - -
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 668.22 358.88 218.53 234.12
ตั๋วเงินจ่าย/หนี้สินระยะสั้น 12527.04 13308.41 11610.29 14103.64
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนดชำระหนึ่งปี/สัญญาเช่าลงทุน 9588.06 1795.87 1807.73 307.53
หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ, รวม 340.23 635.74 450.33 421.89
หนี้สินรวม 23575.77 25039.06 22949.66 21285.97
หนี้สินระยะยาวรวม 2.65 7897.17 8129.29 5592.96
หนี้สินระยะยาว - 7894.28 8127.46 5590.65
ภาระผูกพันสัญญาเช่าลงทุน 2.65 2.88 1.84 2.31
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 220.99 283.88 311.01 217.89
ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 4.91 4.94 4.94 4.97
หนี้สินอื่นๆ, รวม 89 89.61 92.41 26.97
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 9583.84 10686.02 11106.58 10619.07
หุ้นบุริมสิทธิชนิดไถ่ถอนคืนได้, รวม - - - -
หุ้นบุริมสิทธิ - ที่ไม่ใช่ชนิดไถ่ถอนคืนได้, สุทธิ - - - -
หุ้นสามัญ, ทั้งหมด 3536.6 3536.6 3536.6 3536.6
ส่วนเกินทุน 2351.97 2351.97 2351.97 2351.97
กำไรสะสม (ขาดทุนสะสม) 3099.07 4120.06 4188.99 4069.84
หุ้นซื้อคืน - หุ้นสามัญ - - - -
การค้ำประกันหนี้สินในโครงการสิทธิที่จะซื้อหุ้นในราคาที่กำหนดของพนักงาน - - - -
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นแล้ว 46.95 46.95 46.95 46.95
ส่วนของผู้ถือหุ้นอื่นๆ, รวม 549.25 630.45 982.08 613.71
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 33159.61 35725.08 34056.23 31905.04
จำนวนหุ้นสามัญรวมที่อยู่ในมือผู้ถือหุ้น 3536.6 3536.6 3536.6 3536.6
จำนวนหุ้นบุริมสิทธิรวมที่อยู่ในมือผู้ถือหุ้น - - - -
* หน่วยเป็นล้าน (ยกเว้นสำหรับในรายการต่อหุ้น)
InvestingPro
ไปยังแดชบอร์ด InvestingPro

เข้าถึงตัวชี้วัดกว่า 1,000 รายการ ด้วย InvestingPro

ดูข้อมูลเชิงลึกขั้นสูงเกี่ยวกับงบดุลซึ่งรวมถึง อัตราการเติบโตและตัวชี้วัดที่ให้ภาพรวมเชิงลึกเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานย้อนหลังและคาดการณ์ของบริษัท

 
เกณฑ์การแสดงความคิดเห็น

เราสนับสนุนให้ท่านได้ใช้ช่องทางการแสดงความคิดเห็นนี้เพื่อสื่อสารสัมพันธ์กับผู้ใช้เว็บไซต์อื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนในทัศนคติและสอบถามข้อสงสัยกับผู้เขียนและสอบถามซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตามเพื่อให้การสื่อสารสัมพันธ์นี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยที่เราทุกคนต้องการและคาดหวังดังนี้กรุณาพึงระลึกในข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้:  

 • มีเนื้อหาสาระ การสนทนาควรมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ
 • เอาใจใส่และตรงประเด็น กรุณาโพสต์ในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องที่กำลังอภิปราย
 • ให้เกียรติ แม้ในการแสดงความคิดเห็นเชิงลบก็ตามควรต้องกระทำในลักษณะสร้างสรรค์และสุภาพ
 • ใช้สไตล์การเขียนมาตรฐานทั่วไป ที่รวมถึงการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและตัวอักษรใหญ่เล็ก
 • หมายเหตุ: ข้อความและลิงค์ประเภทสแปมและ/หรือเพื่อการส่งเสริมการขายที่ปรากฎในการแสดงความคิดเห็นจะถูกลบทิ้ง
 • หลีกเลี่ยงการลบหลู่ การให้ร้ายผู้อื่น และการกล่าวโจมตีโดยส่วนตัว ที่กระทำต่อผู้เขียนเนื้อหาในเว็บหรือต่อผู้ใช้เว็บไซต์คนอื่น
 • เฉพาะภาษาไทยเท่านั้น สามารถแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาไทยเท่านั้น

ผู้ที่โพสต์เนื้อหาข้อความสแปมหรือใช้เว็บไซต์นี้ไปในทางผิดจะถูกลบรายชื่อทิ้งจากเว็บไซต์และถูกปิดกั้นการลงทะเบียนเป็นสมาชิกในอนาคตซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจของเว็บไซต์ Investing.com

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ EARTH

ถ่ายทอดความรู้ความคิดของคุณเกี่ยวกับ เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
และโพสต์บน :
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ ความคิดเห็นของคุณทั้งหมดจะอยู่ระหว่างการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ ดังนั้นอาจใช้เวลาระยะหนึ่งก่อนที่จะปรากฎบนเว็บไซต์ของเรา
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
เพิ่มกราฟไว้ในคอมเมนต์
ยืนยันการบล็อก

คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?

เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้

%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว

เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง

รายงานความคิดเห็นนี้

ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้

ความคิดเห็นได้รับการติดธงเตือน

ขอบคุณ!

รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน
สมัครสมาชิกด้วย Google
หรือ
สมัครสมาชิกด้วยอีเมล