ข่าวเด่น
เสนอซื้อเสนอขาย
ประเภทตราสารทั้งหมด

โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง

Investing Pro 0
👀 เบโซส์, บัฟเฟตต์ และ แบร์โควิตซ์: ในพอร์ตของพวกเขามีหุ้นตัวใดบ้าง? ปลดล็อกข้อมูล
ปิด

Donegal Invest (DQ7A)

สร้างการแจ้งเตือน
ใหม่!
สร้างการแจ้งเตือน
เว็บไซต์
 • ระบบข้อความแจ้งเตือน
 • เพื่อใช้ในฟีเจอร์นี้กรุณาลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีของคุณ
แอพฯ บนมือถือ
 • เพื่อใช้ในฟีเจอร์นี้กรุณาลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีของคุณ
 • ต้องแน่ใจว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยโปรไฟล์ผู้ใช้เดียวกัน

สภาวะเงื่อนไข

ความถี่

หนึ่งครั้ง
%

ความถี่

ความถี่

วิธีการส่งข้อความแจ้งเตือน

สถานะ

เพิ่ม/ลบจากพอร์ตลงทุน เพิ่มเข้าสู่พอร์ตลงทุน
เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์
เพิ่มสถานะ

ได้เพิ่มสถานะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับ:

กรุณาระบุชื่อของพอร์ตถือครองของคุณ
 
18.800 0.000    0.00%
24/04 - ปิดตลาด. สกุลเงิน EUR ( การปฏิเสธความรับผิด )
ประเภท:  หลักทรัพย์
ตลาด :  ไอร์แลนด์
ISIN:  IE000TIRQBE1 
 • ปริมาณการซื้อขาย : 1
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย: 5.550 / 5.700
 • ช่วงระยะของวัน: 18.800 - 18.800
Donegal Invest 18.800 0.000 0.00%

งบดุล DQ7A

 
หน้าเว็บเพจนี้จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับงบดุลสำหรับ Donegal Investment Group PLC ซึ่งสรุปฐานะทางการเงินของบริษัทที่รวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับวันสิ้นระยะบัญชีล่าสุดแต่ละระยะจำนวน 4 ระยะ (ในลักษณะแบบไตรมาสหรือแบบประจำปี)
รายปีรายไตรมาส
InvestingPro งบดุลขั้นสูง
สิ้นสุดงวดบัญชี: 2022
31/08
2022
31/05
2022
28/02
2021
31/08
สินทรัพย์สภาพคล่องรวม 16.43 16.43 18.2 24.94
เงินสดและการลงทุนระยะสั้น 7.9 7.9 5.88 5.31
เงินสด - - - 5.31
เงินสดและรายการเทียบเท่า 7.9 7.9 5.88 5.31
การลงทุนระยะสั้น - - - -
ลูกหนี้รวม, สุทธิ 5.55 5.55 11.19 2.64
ลูกหนี้การค้า - การค้า, สุทธิ 2.13 2.13 8.79 2.44
สินค้าคงคลังรวม 1.91 1.91 1.13 1.42
ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปก่อนล่วงหน้า 1.06 1.06 - 1.19
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ , รวม 0.009 0.009 - 14.39
สินทรัพย์รวม 21.89 21.89 24.87 31.43
ทรัพย์สิน/อาคาร/เครื่องมือเครื่องใช้, รวม - สุทธิ 3.51 3.51 3.3 3.35
ทรัพย์สิน/อาคาร/เครื่องมือเครื่องใช้, รวม - ขั้นต้น 7.81 7.81 - 7.34
ค่าเสื่อมราคาสะสม, ทั้งหมด -4.3 -4.3 - -3.99
ค่าความนิยม, สุทธิ 0.5 0.5 0.5 0.5
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน, สุทธิ 0.122 0.122 0.124 0.127
การลงทุนระยะยาว 0.736 0.736 1.15 1.01
ตั๋วรับเงิน 2.92 2.92 2.4 0.202
สินทรัพย์ระยะยาวอื่นๆ, รวม 0.595 0.595 1.59 1.5
สินทรัพย์อื่นๆ, รวม -3.13 -3.13 -10.06 13.16
หนี้สินหมุนเวียนรวม 7.85 7.85 10.07 8.92
เจ้าหนี้การค้า 0.722 0.722 7.67 0.281
เจ้าหนี้/ค้างจ่าย - - - 3.93
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 2.7 2.7 - 3.59
ตั๋วเงินจ่าย/หนี้สินระยะสั้น 4.12 4.12 1.82 0.89
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนดชำระหนึ่งปี/สัญญาเช่าลงทุน 0.272 0.272 0.221 0.253
หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ, รวม 0.037 0.037 0.357 3.91
หนี้สินรวม 8.59 8.59 10.79 9.66
หนี้สินระยะยาวรวม 0.561 0.561 0.476 0.478
หนี้สินระยะยาว - - - 0.48
ภาระผูกพันสัญญาเช่าลงทุน 0.561 0.561 0.476 0.478
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - - 0.054 0.054
ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย -0.674 -0.674 -0.627 1.06
หนี้สินอื่นๆ, รวม -3.27 -3.27 -1.01 -1.74
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 13.3 13.3 14.08 21.76
หุ้นบุริมสิทธิชนิดไถ่ถอนคืนได้, รวม - - - -
หุ้นบุริมสิทธิ - ที่ไม่ใช่ชนิดไถ่ถอนคืนได้, สุทธิ - - - -
หุ้นสามัญ, ทั้งหมด 0.206 0.206 0.206 0.376
ส่วนเกินทุน 2.98 2.98 2.98 2.98
กำไรสะสม (ขาดทุนสะสม) 9.05 9.05 9.69 15.72
หุ้นซื้อคืน - หุ้นสามัญ -0.845 -0.845 -0.845 -0.845
การค้ำประกันหนี้สินในโครงการสิทธิที่จะซื้อหุ้นในราคาที่กำหนดของพนักงาน - - - -
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นแล้ว - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นอื่นๆ, รวม 1.92 1.92 2.05 3.54
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 21.89 21.89 24.87 31.43
จำนวนหุ้นสามัญรวมที่อยู่ในมือผู้ถือหุ้น 1.52 1.52 1.52 2.83
จำนวนหุ้นบุริมสิทธิรวมที่อยู่ในมือผู้ถือหุ้น - - - -
* หน่วยเป็นล้าน (ยกเว้นสำหรับในรายการต่อหุ้น)
InvestingPro
ไปยังแดชบอร์ด InvestingPro

เข้าถึงตัวชี้วัดกว่า 1,000 รายการ ด้วย InvestingPro

ดูข้อมูลเชิงลึกขั้นสูงเกี่ยวกับงบดุลซึ่งรวมถึง อัตราการเติบโตและตัวชี้วัดที่ให้ภาพรวมเชิงลึกเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานย้อนหลังและคาดการณ์ของบริษัท

 
เกณฑ์การแสดงความคิดเห็น

เราสนับสนุนให้ท่านได้ใช้ช่องทางการแสดงความคิดเห็นนี้เพื่อสื่อสารสัมพันธ์กับผู้ใช้เว็บไซต์อื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนในทัศนคติและสอบถามข้อสงสัยกับผู้เขียนและสอบถามซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตามเพื่อให้การสื่อสารสัมพันธ์นี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยที่เราทุกคนต้องการและคาดหวังดังนี้กรุณาพึงระลึกในข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้:  

 • มีเนื้อหาสาระ การสนทนาควรมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ
 • เอาใจใส่และตรงประเด็น กรุณาโพสต์ในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องที่กำลังอภิปราย
 • ให้เกียรติ แม้ในการแสดงความคิดเห็นเชิงลบก็ตามควรต้องกระทำในลักษณะสร้างสรรค์และสุภาพ
 • ใช้สไตล์การเขียนมาตรฐานทั่วไป ที่รวมถึงการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและตัวอักษรใหญ่เล็ก
 • หมายเหตุ: ข้อความและลิงค์ประเภทสแปมและ/หรือเพื่อการส่งเสริมการขายที่ปรากฎในการแสดงความคิดเห็นจะถูกลบทิ้ง
 • หลีกเลี่ยงการลบหลู่ การให้ร้ายผู้อื่น และการกล่าวโจมตีโดยส่วนตัว ที่กระทำต่อผู้เขียนเนื้อหาในเว็บหรือต่อผู้ใช้เว็บไซต์คนอื่น
 • เฉพาะภาษาไทยเท่านั้น สามารถแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาไทยเท่านั้น

ผู้ที่โพสต์เนื้อหาข้อความสแปมหรือใช้เว็บไซต์นี้ไปในทางผิดจะถูกลบรายชื่อทิ้งจากเว็บไซต์และถูกปิดกั้นการลงทะเบียนเป็นสมาชิกในอนาคตซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจของเว็บไซต์ Investing.com

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ DQ7A

ถ่ายทอดความรู้ความคิดของคุณเกี่ยวกับ Donegal Investment Group PLC
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
และโพสต์บน :
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ ความคิดเห็นของคุณทั้งหมดจะอยู่ระหว่างการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ ดังนั้นอาจใช้เวลาระยะหนึ่งก่อนที่จะปรากฎบนเว็บไซต์ของเรา
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
เพิ่มกราฟไว้ในคอมเมนต์
ยืนยันการบล็อก

คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?

เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้

%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว

เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง

รายงานความคิดเห็นนี้

ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้

ความคิดเห็นได้รับการติดธงเตือน

ขอบคุณ!

รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน
สมัครสมาชิกด้วย Google
หรือ
สมัครสมาชิกด้วยอีเมล