Bank of America Corp Pl Pref (BAC_pl)

1,244.20
-0.46(-0.04%)
หลังเวลาทำการ
1,239.99
-4.21(-0.34%)
- ข้อมูลเรียลไทม์
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    10,493
  • ช่วงระยะของวัน:
    1,236.79 - 1,254.75
  • ช่วง 52 สัปดาห์:
    1,132.51 - 1,419.99
เงินปันผลตอบแทนสูงสุด

ผลตอบแทนเงินปันผลแสดงให้เห็นจำนวนเงินที่บริษัทจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทในลักษณะเงินปันผลรายปีต่อหนึ่งดอลลาร์ที่ได้ลงทุน ผลตอบแทนเงินปันผลนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงจำนวนเงินที่นักลงทุนจะได้รับนอกเหนือจากผลกำไรจากส่วนต่างราคาของหลักทรัพย์ (capital gain)

ราคาย้อนหลัง หุ้น BAC_pl

กรอบเวลา:
รายวัน
1,244.201,249.991,253.451,236.7910.49K-0.04%
1,244.661,248.501,248.501,241.452.28K-0.31%
1,248.501,247.901,253.041,242.504.95K+0.27%
1,245.201,242.981,247.951,240.0219.98K+0.42%
1,240.001,238.111,242.971,235.001.77K-0.12%
1,241.511,245.001,247.951,240.001.77K-0.27%
1,244.841,236.791,246.951,232.057.04K+0.19%
1,242.501,242.001,242.501,231.004.79K-0.02%
1,242.691,236.791,242.691,230.051.64K+0.46%
1,236.971,225.021,249.041,225.025.43K+1.29%
1,221.181,224.901,228.001,221.009.58K+0.02%
1,220.951,218.901,228.371,212.013.10K0.00%
1,221.001,211.001,222.021,202.927.41K+0.91%
1,210.001,203.031,210.001,200.014.36K+0.58%
1,203.001,194.321,204.991,190.011.87K+0.88%
1,192.501,201.981,201.991,189.603.68K-0.06%
1,193.251,180.431,196.631,180.433.38K+1.55%
1,175.001,174.231,180.001,164.524.18K-0.38%
1,179.501,159.981,179.501,159.989.57K+2.06%
1,155.651,163.201,180.231,155.6513.06K-0.37%
สูงสุด: 1,253.45ต่ำสุด: 1,155.65ความแตกต่าง: 97.80ค่าเฉลี่ย: 1,220.15% เปลี่ยน: 7.26