Bank of America Corp Ph ADR (BML_ph)

19.28
-0.01(-0.05%)
หลังเวลาทำการ
19.37
+0.09(+0.47%)
- ข้อมูลเรียลไทม์
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    11,772
  • ช่วงระยะของวัน:
    19.14 - 19.42
  • ช่วง 52 สัปดาห์:
    17.00 - 21.68
เงินปันผลตอบแทนสูงสุด

ผลตอบแทนเงินปันผลแสดงให้เห็นจำนวนเงินที่บริษัทจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทในลักษณะเงินปันผลรายปีต่อหนึ่งดอลลาร์ที่ได้ลงทุน ผลตอบแทนเงินปันผลนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงจำนวนเงินที่นักลงทุนจะได้รับนอกเหนือจากผลกำไรจากส่วนต่างราคาของหลักทรัพย์ (capital gain)