Bank of America Corp Pg ADR (BML_pg)

19.62
-0.11(-0.56%)
หลังเวลาทำการ
19.64
+0.02(+0.12%)
- ข้อมูลเรียลไทม์
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    2,801
  • ช่วงระยะของวัน:
    19.61 - 19.74
  • ช่วง 52 สัปดาห์:
    17.54 - 21.79
เงินปันผลตอบแทนสูงสุด

ผลตอบแทนเงินปันผลแสดงให้เห็นจำนวนเงินที่บริษัทจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทในลักษณะเงินปันผลรายปีต่อหนึ่งดอลลาร์ที่ได้ลงทุน ผลตอบแทนเงินปันผลนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงจำนวนเงินที่นักลงทุนจะได้รับนอกเหนือจากผลกำไรจากส่วนต่างราคาของหลักทรัพย์ (capital gain)

ข่าว BML_pg