Bank of America Corp Pe ADR (BAC_pe)

20.20
-0.06(-0.30%)
หลังเวลาทำการ
20.31
+0.11(+0.54%)
- ข้อมูลเรียลไทม์
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    10,736
  • ช่วงระยะของวัน:
    20.11 - 20.25
  • ช่วง 52 สัปดาห์:
    18.00 - 23.00
เงินปันผลตอบแทนสูงสุด

ผลตอบแทนเงินปันผลแสดงให้เห็นจำนวนเงินที่บริษัทจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทในลักษณะเงินปันผลรายปีต่อหนึ่งดอลลาร์ที่ได้ลงทุน ผลตอบแทนเงินปันผลนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงจำนวนเงินที่นักลงทุนจะได้รับนอกเหนือจากผลกำไรจากส่วนต่างราคาของหลักทรัพย์ (capital gain)