Bank of America Pm (BAC_pm)

22.95
+0.14(+0.61%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    63,211
  • ช่วงระยะของวัน:
    22.85 - 23.04
  • ช่วง 52 สัปดาห์:
    20.77 - 25.95
เงินปันผลตอบแทนสูงสุด

ผลตอบแทนเงินปันผลแสดงให้เห็นจำนวนเงินที่บริษัทจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทในลักษณะเงินปันผลรายปีต่อหนึ่งดอลลาร์ที่ได้ลงทุน ผลตอบแทนเงินปันผลนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงจำนวนเงินที่นักลงทุนจะได้รับนอกเหนือจากผลกำไรจากส่วนต่างราคาของหลักทรัพย์ (capital gain)